Arbeta med barnkonventionen

Den här sidan är till för dig som är yrkesverksam på kommun- och landstingsnivå. Här hittar du metoder och verktyg på hur du kan arbeta med barnrätts- och ungdomsperspektiv i din dagliga verksamhet.

Barnrättsperspektivet

Barnombudsmannen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) har regeringsuppdraget att stärka och sprida kunskap bland beslutsfattare och yrkesverksamma i kommuner, landsting och regioner om vad ett barnrätts- och ungdomsperspektiv innebär.

Det genomförs flera olika aktiviteter inom ramen för uppdraget. Här nedan kan ni ta del av en film med tillhörande PowerPoint-material samt en broschyr. Den innehåller grundläggande information om barnrätts- och ungdomsperspektiv och vad man behöver göra för att arbeta med ett de bägge perspektiven.

Barn och ungas rättigheter

Barnrätt handlar om att alla barn har rätt till skydd och stöd, och att bli respekterade som fullvärdiga medborgare. Ungdomspolitiken vill att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, få stöd att bli självständiga och ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Gemensamt för båda är barn och ungdomars rätt att komma till tals i frågor som rör deras liv.

I grunden handlar det här om mänskliga rättigheter: att alla människor är lika mycket värda oavsett hur gammal man är. Tyvärr ser inte verkligheten ut så. Därför behövs ett barnrätts- och ungdomsperspektiv ute i de offentliga verksamheterna!

Film om barnrättsperspektivet

Med den här filmen vill vi ge dig en kort introduktion i barnrätts- och ungdomsperspektiv och hur ni kan genomföra det i ert dagliga arbete i verksamheterna.