Frågor och svar om barnrättslagen

Riksdagen har röstat ja till att göra barnkonventionen till lag. Här förklarar vi mer vad barnrättslagen kan innebära.

Barnkonventionen ska nu bli svensk lag. Vad innebär det?

Rättigheterna i barnkonventionen förs direkt in i den svenska lagen. Det betyder att barns rättigheter får en starkare ställning juridiskt.

Varför behövs barnrättslagen?

Alla barn i Sverige har samma rättigheter, enligt barnkonventionen som gäller i Sverige sedan snart 30 år. Samtidigt visar bland annat Barnombudsmannens samtal och enkäter med barn att barns mänskliga rättigheter kränks på en rad områden. Det handlar framförallt om barn i utsatta situationer som inte får sina rättigheter tillgodosedda.
Därför behövs barnrättslagen

Vilka rättigheter är det som kränks i dag?

Det är givetvis olika beroende på vilken situation barn befinner sig i. Men vi ser att barn exempel inte skyddas mot våld på det sätt de har rätt till. Barn utsätts för våld i närområdet, i skolan och i hemmet. Barn utsätts också för våld när de är placerade i samhällets vård och barn med funktionsnedsättning utsätts för kränkningar. Det är också vanligt att barns rätt till delaktighet och att få komma till tals inte tillgodoses.

Vad blir det för skillnad, barnkonventionen gäller ju redan?

Det finns många fördelar med att barnkonventionen blir svensk lag. Några exempel:

  • En lag kan direkt tillämpas av domstolar och myndigheter.
  • Barnrättslagen kommer att bidra till att barn ses som rättighetsbärare.
  • Luckor som finns i lagstiftningen kan täppas till.
  • Barnrättslagen får företräde framför förordningar och myndighetsföreskrifter. 

Barnombudsmannens remissvar: Barnkonventionen blir svensk lag

När träder lagen i kraft?

Barnrättslagen träder i kraft 1 januari 2020.

Vad händer fram till 2020?

  •  I alla beslut som rör barn ska barnkonventionen beaktas, eftersom den gäller redan i dag.
  • En utredning ska titta på hur lagar och praxis stämmer överens med barnkonventionen. Den ska vara klar i november 2019.
  • En vägledning tas fram för att hjälpa beslutsfattare att tolka barnkonventionen. Den beräknas vara klar under 2019.

Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen (regeringen.se)

Vilket stöd kommer Barnombudsmannen att erbjuda till myndigheter, kommuner, landsting och regioner?

Vi genomför ett kunskapslyft under tre år - Barnrätt i praktiken.
Kunskapslyftet Barnrätt i praktiken

Vad kommer lagen att innebära för till exempel myndigheter, kommuner och landsting?

Vi försöker besvara frågan i ett webbseminarium. Vi kommer också under 2018 att ta fram en e-learning om barnkonventionen. Håll koll på vår hemsida! 
Webbseminarium: Barnkonventionen som lag

Hur kan jag lära mig mer om barnkonventionen och vilka brister som finns i dag?

För att underlätta tolkning av barnkonventionen har Barnombudsmannen översatt de allmänna kommentarerna från FN:s barnrättskommitté till svenska. 
Allmänna kommentarer från FN:s barnrättskommittè

Du kan också läsa om hur Barnombudsmannen har tolkat barnkonventionen i olika sakfrågor i våra årsrapporter.
Barnombudsmannens årsrapporter

Hur ska barn få kunskap om barnkonventionen?

En webbportal med information och lektionsupplägg om barns rättigheter ska hjälpa barn och pedagoger. Barnombudsmannen lanserar portalen minarattigheter.se hösten 2018.

På regeringens hemsida kan du ta del av mer material om barnkonventionen som lag