Barnrättskommittén

FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) i Genève övervakar efterlevnaden av barnkonventionen.

Enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman ska Barnombudsmannen följa den internationella utvecklingen när det gäller barnkonventionens tolkning och tillämpning.

För var och en av FN:s centrala konventioner om mänskliga rättigheter har en kommitté av oberoende experter etablerats. Uppdraget är att övervaka att länderna skyddar och respekterar rättigheterna i de konventioner de ratificerat.

När en stat godkänner en av konventionerna är dess regering skyldig att regelbundet rapportera till kommittén om genomförandet av konventionsbestämmelserna på nationell nivå.

Barnombudsmannen följer noga den kritik och de rekommendationer som barnrättskommittén riktar till Sverige om hur vi uppfyller de krav som barnkonventionen ställer.

Till OHCHR, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Committee on the rights of the child

Rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter inför kommitténs lista med frågeställningar till Sverige inför dess sjätte och sjunde rapportering, 2020-02-27

Allmänna kommentarer