I fokus för Barnombudsmannen

Förutom det uppdrag som Barnombudsmannen får varje år från regeringen, fokuserar vi på ett begränsat antal angelägna frågor som rör barns och ungas rättigheter och intressen. Några av dem är på Barnombudsmannens eget initiativ och andra är uppdrag från regeringen.

Två tjejer och en kille står tätt ihop i en skolkorridor eller liknande. Koncentrerade, allvarsamma blickar.

Frågor vi jobbar med

 • Situationen är ansträngd och media rapporterar varje vecka om brist på boenden och socialtjänster som inte klarar att utföra sitt uppdrag. Flera kommuner har själva slagit larm om brister i den egna verksamheten och anmält detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Flera kommuner säger också att de inte kan ta emot fler ensamkommande barn.

  – Vi ser att barnrättskompassen försvinner i det här läget – både på kort och på lång sikt, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

  Därför har Barnombudsmannen bestämt att nästa årsrapport, som lämnas löpande till regeringen under 2016 och 2017, ska vara ett fördjupningsarbete om situationen för barn på flykt.

  Arbetet är redan i full gång. Barnombudsmannens medarbetare besökte under hösten 2015 transitboenden i några av ankomstkommunerna Göteborg, Sigtuna, Solna, Malmö och Umeå. Detta för att lyssna till hur barnen upplever mottagandet.

  Fast på transitboenden

  Tanken är att barnen endast ska stanna här några dagar innan de får plats i en anvisningskommun. Men eftersom det kommer så många barn nu blir många kvar i veckor och ibland månader på transitboendena.

  Det är en tillvaro i ovisshet och sysslolöshet. Utan tillgång till god man, skolgång och hälso- och sjukvård. Trots att barnen är i behov av och har rätt till detta.

  – Vi tittar på hur det faktiskt ser ut – vad som fungerar och vad som brister – och för fram barnrättsperspektivet till de myndigheter som har ett ansvar för olika delar av mottagandet. Målet är att barnen ska få sina grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda, säger Fredrik Malmberg.

  Barn på flykt diskuterades tidigare i höst i nätverket för europeiska barnombudsmän, ENOC. Förutom att granska den aktuella situationen i Sverige bidrar Barnombudsmannen till ett europeiskt initiativ som omfattar kartläggning och sammanställning av information.

  Till Barnombudsmannens rapport  "Barn på flykt - Barns och ungas röster om mottagandet av ensamkommande".

  Till ENOC's rapport "Safety and fundamental rights at stake for children on the move"

  Läs pressmeddelande om ensamkommande flyktingbarn

  Ladda ner affischer om barnkonventionen på olika språk

  Information om Sverige för nyanlända

  Portalen vänder sig till dig som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Här finns allt samlat på flera olika språk, på en och samma plats.

  Aktuell information för ensamkommande barn:

  http://www.informationsverige.se/Svenska/Barn-och-foraldrar/Sidor/Aktuell-information-till-ensamkommande-barn.aspx

  Information om ensamkommande för personal och frivilliga:

  http://www.informationsverige.se/Svenska/Barn-och-foraldrar/Sidor/Information-till-personal-och-frivilliga.aspx

  Information som gäller alla barn och ungdomar i Sverige:

  http://www.informationsverige.se/Svenska/Barn-och-foraldrar/Sidor/Start.aspx

  Mer information till dig som är ensamkommande:

  http://www.informationsverige.se/Svenska/Barn-och-foraldrar/Sidor/Ensamkommande-barn.aspx

 • Metodutvecklingen ska särskilt avse det behov av stöd som kan krävas för att barn med funktionsnedsättningar som medför kommunikationssvårigheter ska kunna komma till tals.

  I genomförandet av uppdraget ska Barnombudsmannen samråda med berörda funktionshindersorganisationer och med Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam).

  Uppdraget redovisades till Socialdepartementet den 31 mars 2014.

 • Barnombudsmannen har fått i uppdrag att, tillsammans med Socialstyrelsen, göra en förstudie för att ta fram frågor som är relevanta att ställa till barnen. Vi ska även föreslå en modell som kan användas i undersökningen.

  Regeringen tycker att det är angeläget att löpande följa upp hur barn och unga upplever att vara placerade i ett familjehem. Barnen ska själva få komma till tals. Den kunskapen är en förutsättning för att kunna utveckla och säkerställa en trygg och säker vård för de barn som bor i familjehem. Barnombudsmannen har stor erfarenhet av att lyssna på barns erfarenheter av samhällets stöd i utsatta situationer. 

  Uppdraget är att ta fram relevanta frågor att ställa till barnen och föreslå en metod för genomförandet. Förstudien ska ligga till grund för en pilotundersökning som Socialstyrelsen ska genomföra.

  Arbetet ska resultera i en modell som ska användas regelbundet framöver, för att följa upp hur barn upplever sin vistelse i familjehem. Undersökningarna ska göras löpande, likt de brukarundersökningar som görs inom äldrevården.

 • Barnombudsmannens årsrapporter har visat att socialtjänsten är okänd för många barn och att de inte vet hur de ska få kontakt med den och vilken hjälp de kan få. En nationell webbplats ska tas fram i samråd med barn och unga. Där ska barn och unga få information om socialtjänsten på ett sätt som är lätt att förstå. 

 • Vid genomförandet av uppdraget ska Barnombudsmannen ge barn och unga möjlighet att framföra sina idéer och förslag till berörda beslutsfattare. Uppdraget ska även genomföras i samråd med berörda myndigheter.

  Läs om regeringsuppdraget
 • Att leva med barn är inte så lätt alla gånger. Att alltid veta vad som är bäst. Att ta ansvar, att vara lugn och klok. Alla föräldrar har väl dagar då man inte känner sig så lyckad. Barnkonventionen är ingen föräldrahandbok, men den ger värderingar att bygga på. Med dem och sitt eget förnuft klarar man sig långt.

  Barnombudsmannen har på regeringens uppdrag tagit fram tre filmer om barnets rättigheter i familjen. De riktar sig till blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldern 0-5 år. De är i första hand gjorda för att visas i föräldragrupper på mödra- och barnavårdscentraler. Där kan deltagarna tillsammans prata om vad man sett och hur det berör ens eget liv med barn. För den som leder föräldragrupper finns en handledning till filmerna.


  Vi har också samlat information om samhällets stöd till föräldrar och barnets rättigheter i familjen. 

  I barnkonventionen om föräldrar:

  • Föräldrarna har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Det är både en rättighet och en skyldighet.
  • Föräldrarna ska ge barnet vägledning och råd, men också lyssna på barnet och ta hänsyn till hans eller hennes tankar.
  • Båda föräldrarna har ansvar gemensamt. De ska sätta barnets bästa främst.
  • Föräldrar har rätt till stöd från samhället.

  Beställ utbildningsmaterialet
  Beställ utbildningsmaterialet med filmer

  Textad Film 1 En egen vilja

  Textad Film 2 Utforskaren av världen

  Textad Film 3 Den behövande människan

 • Det är första gången man kan se samlad statistik över hur barn och unga har det i Sverige.

  Max18 vänder sig främst till beslutsfattare och tjänstemän för att förbättra möjligheten att följa utvecklingen av barnrättsarbetet i kommuner, landsting och inom olika myndigheter. Med god kunskap om barns levnadsvillkor på lokal, regional och nationell nivå blir det lättare att göra prioriteringar och fatta beslut som rör barn.

  En del av Max18 riktar sig direkt till barn och unga för att öka deras kännedom om hur barn har det i Sverige. Där kan man göra egna jämförelser mellan kön och åldrar och får svar på frågor som ställts direkt till barn och unga.

  Max18 är baserat på sex områden som är kopplade till barnkonventionen, dessa områden är indelade i ytterligare ett 40-tal indikatorer. Statistiken kan i flera fall jämföras mellan län och kommuner.

 • I Barnombudsmannens rapport lämnar vi en beskrivning och en analys av de områden som vi uppmärksammat under 2009–2011. Vår utgångspunkt är de rekommendationer som Sveriges regering fick från barnrättskommittén i samband med den granskning kommittén genomförde 2009.

  Den disposition vi använt utgår från de områden som barnrättskommittén angett och som följs av staterna när de rapporterar till barnrättskommittén. I vår disposition hänförs artiklarna i barnkonventionen till följande områden:

  • Allmänna åtgärder för genomförandet
  • Allmänna principer
  • Familjemiljö och alternativ vård
  • Grundläggande hälsa och välfärd
  • Utbildning, fritid och kulturverksamhet
  • Särskilda skyddsåtgärder
  • Uppföljning och spridning

  Barnombudsmannens rapport kommer i sin helhet att bifogas som en bilaga till regeringens rapport till barnrättskommittén.