I fokus just nu

Förutom det uppdrag som Barnombudsmannen får varje år från regeringen, fokuserar vi på ett begränsat antal angelägna frågor som rör barns och ungas rättigheter och intressen. Några av dem är på Barnombudsmannens eget initiativ och andra är uppdrag från regeringen.

Två tjejer och en kille står tätt ihop i en skolkorridor eller liknande. Koncentrerade, allvarsamma blickar.

Frågor vi jobbar med

 • Barns röster från förskolan: Unik undersökning för våra yngsta barn »

  Det finns väldigt lite statistik om hur yngre barn i Sverige mår och hur de upplever sin vardag. Samtidigt är det så att barnkonventionen som den 1/1 2020 blir svensk lag, gäller alla barns rättigheter – även de som är i förskoleålder.

  Nu gör Barnombudsmannen för första gången en större studie med yngre barn. I undersökningen Barns röster från förskolan kommer ca 3 000 barn på upp till 300 förskolor och i annan omsorg att bjudas in för att berätta om sin vardag.

  Undersökningen görs i en webbläsare på en platta, där barnet själv lyssnar på frågor och svarar genom att klicka på bilder som motsvarar de olika svarsalternativen.

  – För oss är det oerhört viktigt att fånga upp även yngre barns röster. Det här är en pilotundersökning som vi hoppas kunna upprepa vartannat år, säger Elisabeth Dahlin som sedan den 17 september 2018 är barnombudsman i Sverige.

  Under 2019 kommer resultaten från undersökningen att presenteras i olika rapporter.

  Det finns redan nu en enklare testversion av undersökningen, som du som är pedagog eller förälder kan titta på. Tänk på att undersökningen är framtagen för surfplatta och därför inte fungerar lika bra på dator eller mobil.

  Frågor och svar om undersökningen

  Material för utskrift


  Affisch.pdf

  Brev till förskolepersonal.pdf

  Brev till pedagogisk omsorg.pdf

  Brev till vårdnadshavare.pdf

  Samtyckesblankett för nej.pdf

 • Våldsbejakande extremism »

  Barn och unga som vi har pratat med har bland annat efterfrågat arenor för dialog där det är högt i tak och där vuxna kan bemöta argument och svara på frågor, även om frågorna är kontroversiella.

  Vårt uppdrag

  Under 2016 fick Barnombudsmannen i uppdrag av regeringen att bidra till ökad kunskap om barns erfarenheter av att vara berörda av problematiken med att personer reser till konfliktområden  i terrorismsyfte. Syftet med uppdraget var att kunna förebygga att barn far illa med utgångspunkt i barns upplevelser och erfarenheter.

  Vi skulle också sammanställa forskning och kunskap om barn och ungdomar som berörs av högerextremism eller vänsterextremism.

  Barnombudsmannen valde även att lyfta våldsbejakande islamistisk extremism.

  Rapporterna

  I rapporten Barns och ungas erfarenheter av våldsbejakande islamistisk extremism berättar barn och ungdomar som på olika sätt är berörda av problematiken med att personer reser till konfliktområden i terrorismsyfte vad de vet, tror och tänker om extremism. Rapporten redovisades till regeringen i januari 2018.

  Översikten med forskning Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism. En kunskapsöversikt om barn inom höger-, vänster- och islamistisk extremism. överlämnades till regeringen i maj 2018.

  Översikten innehåller både svensk och internationell forskning och är skriven av Jennie Sivenbring på Segerstedtsinstitutet.

  Barnombudsmannen har dessutom gjort en barnrättslig analys där vi analyserar kunskap från forskningsöversikten utifrån barnkonventionen.

  Läs regeringsuppdraget här: Öka kunskapen om barns upplevelser av extremism och terror (regeringen.se)

  Stöd för yrkesverksamma och anhöriga

  Center mot våldsbejakande extremism (CVE) har en stödtelefon för dig som jobbar med frågan och Rädda Barnen har en orostelefon för anhöriga.

  Du som behöver prata med någon
 • En samlad handlingsplan för att motverka våld mot barn »

  Allt våld mot barn, både fysiskt och psykiskt, är förbjudet enligt barnkonventionens artikel 19. FN:s barnrättskommitté lyfter i en allmän kommentar särskilt fram att ”inget våld mot barn är motiverat, allt våld mot barn kan förbyggas”. 

  I ett internationellt perspektiv är Sverige på många sätt långt framme vad gäller våld mot barn, men barn utsätts fortfarande för olika former av våld i exempelvis hemmet, i skolan och på institution. Det kan handla om sexuella övergrepp, misshandel och om hedersrelaterat våld och förtryck.

  Våld mot barn i Sverige

  I en nationell kartläggning av Stiftelsen Allmänna Barnhuset genomfört av forskarna Carilina Jernbro och Staffan Jansson, Karlstads universitet,  som publicerades under 2017 uppgav 44 procent av barnen att de utsatts för någon typ av våld av en vuxen person någon gång under livet. Det kan handla om fysiskt våld, psykiskt våld, försummelse, upplevt våld mellan vuxna i familjen eller sexuella övergrepp. Det är vanligt att den vuxne är någon i barnets familj: 36 procent av barnen har utsatts för någon typ av våld av föräldrar, styvföräldrar eller familjehemsföräldrar under uppväxten.

  Den vanligaste formen av våld är fysiskt våld som vart fjärde barn utsatts för av en vuxen person, 14 procent av föräldrar. Både mammor och pappor utsätter barn för fysiskt våld, men det är vanligare att pappor gör det. Utanför familjen är det vanligast att antingen någon helt okänd eller en lärare/förskollärare står för våldet.

  Kartläggningen visar även att de olika formerna av våld i stor utsträckning överlappar varandra och man konstaterar att de barn som riskerar att fara allra mest illa är de som är utsatta för flera olika typer av våld eller våld vid upprepade tillfällen. Forskarna visar också att drygt hälften av de barn som blivit utsatta för någon form av våld från vuxna också hade blivit utsatta för mobbning i skolan. De utsatta eleverna mobbade också i större utsträckning andra. Sammantaget visar forskningen på att många barn i Sverige fortfarande utsätts för olika former av våld, såväl i sin familj som i samhället, samt både av vuxna och av andra barn.

  Barn berättar om våldet

  I vår senaste årsrapport har Barnombudsmannen identifierat utsatta förorter och kommuner där barn statistiskt sett har bland annat sämre skolresultat, ekonomi och hälsa. I rapporten berättar drygt 900 barn hur det är att växa upp i storstädernas förorter och i exempelvis glesbygdskommuner.

  ”Jag brukar höra skott ibland och jag hör att människor blir dödade med kniv, då blir jag oftast rädd”.

  Så säger ett barn i rapporten. Trots att många av barnen trivs där de bor, är vardagen kantad av våld och kriminalitet. Barnen kan ha sett människor bli skjutna eller själva utsatts för våld. Mer än var tionde flicka känner sig otrygg i sitt närområde. Även barn så unga som 4–5 år berättar om våld på förskolan och om otrygghet i närområdet. Barnen beskriver att våld är vardag även i skolan, såväl fysiskt våld som mobbning, kränkningar och trakasserier. En flicka berättar:

  ”Jag har blivit mobbad i flera år av samma kille. Jag har tagit det till skolan, fast skolan har inte gjort något så stort av det”.

  Barnombudsmannens tidigare granskningar har också visat att barn utsätts för våld när de är placerade i samhällets vård och att barn med funktionsnedsättning utsätts för kränkningar. Dessutom utsätts barn för våld och övergrepp i den egna familjen.

  När barnen berättar om socialtjänsten, som ska vara skyddsnätet för barn i utsatta situationer, har några positiva erfarenheter. Men desto oftare får vi höra att socialtjänsten inte lyssnat och att barnet inte har fått tillräckligt stöd. Viktor säger:

  ”Den vanligaste kommentaren när jag har berättat något på socialtjänsten är: men var det verkligen så farligt? Pappa kanske inte menade så illa.”

  Breda insatser krävs

  Det är staten som har ansvaret för att skydda barnet genom exempelvis lagstiftning, sociala åtgärder och utbildningsinsatser. Våld mot barn ska enligt strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige förebyggas och bekämpas med alla till buds stående medel. Skolan, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och polisen nämns som aktörer med ansvar att ge barn det skydd de har rätt till. Enligt strategin krävs också samverkan mellan ansvariga aktörer med utgångspunkt i barnets bästa för att effektivt bekämpa våld mot barn.

  Eftersom våld mot barn förekommer brett i vårt samhälle, och våldet kan se ut på olika sätt är det av yttersta vikt att vi ser våld mot barn som ett samhällsövergripande problem som måste angripas med breda insatser.

  Men det saknas i dag en samlad nationell handlingsplan mot våld mot barn som syftar till att belysa och förebygga, identifiera, utreda, rehabilitera och följa upp våld mot barn. Barnombudsmannen anser att barns utsatthet för våld måste tas på allvar. Vi anser därför att regeringen bör ta fram en samlad nationell handlingsplan för att förebygga och stoppa våld mot barn inom alla delar av samhället. Detta har vi lyft till regeringen i Barnombudsmannens rapporter under 2018.

  Varje barn som befinner sig i Sverige har enligt barnkonventionen rätt att skyddas mot alla former av våld och övergrepp. Det är tydligt att Sverige inte lever upp till detta.  

  Vi menar att en handlingsplan mot våld mot barn måste ta ett brett grepp och fokusera på barns och ungas situation och rätten till skydd mot alla former av våld.

  De myndigheter som tilldelas uppdrag inom en handlingsplan mot våld mot barn, måste involvera barn och unga i planering och genomförande av såväl reaktiva som förebyggande åtgärder. Detta eftersom barn och unga är experter på sin egen situation och har rätt att komma till tals och vara delaktiga både i samhället och i sina egna liv.

  För att handlingsplanen ska bli verkningsfull krävs att åtgärderna är genomförbara, granskningsbara, och att handlingsplanen går att följa upp och utvärdera. Det behöver också finnas en nationell samordning av alla åtgärder rörande våld mot barn.

 • Barnrätt i praktiken - ett kunskapslyft »

  Regeringsuppdraget grundar sig i ett förslag från barnrättighetsutredningen, som överlämnade sitt betänkande till barnminister Åsa Regnér i mars 2016. Utifrån utredningen har regeringen i juli 2017 beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

  Läs mer om uppdraget här.

 • Barnombudsmannen granskar rättigheter för barn på flykt »

  Vår granskning bygger på expertmöten, intervjuer och möten med barn som kommit till Sverige som ensamkommande eller i familj. Under 2015 mötte Barnombudsmannens medarbetare drygt 450 ensamkommande barn mellan 9-18 år. Detta följdes upp av ytterligare samtal med 145 barn under 2016, ensamkommande samt barn som kommit hit tillsammans med sina familjer.

  I årsrapporten tar vi upp frågor som rör asylutredningen, barns egna asylskäl, barns rätt till utbildning och hur mottagandet har fungerat. Utgångspunkten för granskningen är de rättigheter barn har enligt barnkonventionen.

  I vårt arbete som rör barn på flykt har vi tidigare släppt delrapporter där vi fördjupat oss i särskilda aspekter som rör rättigheterna för barn som är på flykt.

  Den första delrapporten handlade om mottagandet av ensamkommande och släpptes i början av 2016. Den andra delrapporten, som fokuserade på nyanlända barns hälsa, släpptes i februari 2017.

  Barnombudsmannens rapporter om barn på flykt

  Årsrapport 2017: "Vi lämnade allting och kom hit" 

  Omslag för Barnombudsmannens rapport "Vi lämnade allting och kom hit"Vi har lyssnat på barn och unga som berättat om svåra upplevelser i hemlandet och under resan till Sverige. Men också om en osäker tillvaro i Sverige och de prövningar som asylprocessen innebär – framförallt den långa väntan på ett besked.

  Barnrättsperspektivet måste stärkas i utlänningslagen. Det är en av de fyra viktigaste slutsatserna som Barnombudsmannen drar efter våra möten. Vi konstaterar också att barnperspektivet måste stärkas i asylutredningen. Dessutom krävs åtgärder för att säkerställa trygghet och skydd i barnens boende och vardag, och barnets rätt till utbildning.

  Läs rapporten "Vi lämnade allting och kom hit" och våra förslag här

  Delrapport: Nyanlända barns hälsa

  Omslag för rapporten Nyanlända barns hälsaI februari 2017 släppte vi vår andra delrapport ”Nyanlända barns hälsa”. Rapporten bygger på en omfattande enkät till skolsköterskor samt de samtal vi har haft med barn om hur de tänker kring sin hälsosituation. Både barn och elevhälsa beskriver problem med psykisk ohälsa som ibland kan vara av allvarlig karaktär.

  Rapporten visar också att barns tillstånd riskerar att förvärras av en utdragen asylprocess, brister i mottagandet och oro inför en oviss framtid. Samverkan mellan elevhälsa och barn-  och ungdomspsykiatrisk vård beskrivs också som ett problem. Elevhälsan har tagit ett stort ansvar och engagemanget hos skolsköterskor och annan personal runt barnen beskrivs som stort, men mandatet är inte alltid tydligt och omständigheterna runt barnen sätter verksamheterna på stora prov.

  Läs rapporten "Nyanlända barns hälsa" och våra förslag här

  Delrapport: Barns och ungas röster om mottagandet av ensamkommande

  Omslag för rapporten Barn på flykt - Barns och ungas röster om mottagandet av ensamkommande

  I början av 2016 släppte vi delrapporten ”Barn på flykt – Barns och ungas röster om mottagandet av ensamkommande”. I rapporten beskriver barn och unga hur mottagandet har fungerat – både bra och dåliga aspekter lyfts fram. Barnen berättar om sina framtidsdrömmar, om lättnaden att vara framme, men också om sysslolöshet, brist på trygga vuxna, otillräckligt med kläder och en otillgänglig sjukvård. Barnombudsmannen mötte ca 450 ensamkommande barn och unga i ankomstboenden runt om i Sverige.

  Läs rapporten "Barns och ungas röster om mottagandet av ensamkommande" och våra förslag här

  Övriga rapporter

  Barnombudsmannen ingår i ett nätverk med barnombudsmän i Europa. Tillsammans med våra europeiska kollegor tog vi fram en rapport om de risker som barn utsätts för på flykten till Europa, inom Europa och i de länder barnen till sist söker skydd, Vi tar upp hur allt mer restriktiva åtgärder drabbar barnen och går ut över deras rättigheter. Rapporten är på engelska.

  Till ENOC's rapport "Safety and fundamental rights at stake for children on the move"

  Taggtråd

  Möte med makten

  Inför att rapporten släpptes fick några av de barn och unga vi träffat i vårt arbete chansen att dela med sig av sina berättelser och råd direkt till justitieminister Morgan Johansson och barnminister Åsa Regnér.

  Här kan du höra ministrarna berätta om sina intryck före och efter mötena.

  Podcaster

  Avsnitt 1: Nyanländas hälsa

  Nya uppgifter från Barnombudsmannen visar att det vanligaste problemet hos nyanlända barn är psykisk ohälsa och att ohälsan riskerar att förvärras under asylprocessen i Sverige. Varför är det så och vem har ansvar för att hjälpa dessa barn? Lyssna på första avsnittet av Barnombudsmannens podcast nedan!

  Avsnitt 2: Barn på flykt

  I det andra avsnittet förs ett samtal om barn på flykt. Under 2015 kom det 70 000 barn till Sverige för att söka asyl. Vilka rättigheter har dessa barn? Varför får barnen inte sina rättigheter tillgodosedda och vad kan göras för att stärka deras skydd?

  Material till barn och unga från Barnombudsmannen

  Vi har tagit fram affischer om barnkonventionen och vårt arbete samt foldrar på de vanligaste språken för asylsökande barn.

  Ladda ner och beställ barnkonventionen på olika språk här.

  Överläggningar om asylsökande barn och ungas psykiska hälsa

  Barnombudsmannen kallade den 15 februari 2017 Migrationsverket, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, till överläggning kring uppgifter om asylsökande barn och unga som uppges planera organiserade självmord.

  – Vi hade en konstruktiv diskussion och vi är alla överens om att situationen är allvarlig och akut. Det krävs åtgärder här och nu från berörda myndigheter, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

  Mötet resulterade bland annat i framtagandet av två informationsfilmer som vänder sig direkt till barnen och personer i deras närhet. 

  Läs mer om mötet och vad det resulterade i här.

  Remissvar och synpunkter från Barnombudsmannen om förslag som rör barn på flykt

  Barnombudsmannen är remissinstans och kommenterar förslag utifrån barnkonventionen. Under 2016 har Barnombudsmannen svarat på ett stort antal remisser som rör barn på flykt, där vi har lagt fram våra åsikter på de förslag som kommit från regeringen och myndigheter. Här följer ett urval av dessa remissvar och en kort sammanfattning av våra ståndpunkter. För att läsa alla Barnombudsmannens remissvar, gå in här:

  Utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 

  De förslag som lämnas i remissen är genomgripande och får mycket omfattande konsekvenser för enskilda individer. I sin helhet kan förslagen, som i flera avseenden slår särskilt hårt mot just barn, inte beskrivas på annat sätt än att de är barnfientliga och står i bjärt kontrast mot de åtaganden Sverige har enligt barnkonventionen. Barnombudsmannen anser att barn och barnfamiljer helt borde undantas från den föreslagna tillfälliga lagen.

  Migrationsverkets Processbeskrivning BUV Initialprocessen för barn utan vårdnadshavare i den omarbetade skyddsprocessen 

  Barnombudsmannen är positiv till att en särskild processbeskrivning tas fram för ensamkommande barn. Barnombudsmannen betonar vikten av att de som utreder ärenden som rör barn har specialkomptens för denna grupp, att barn får information om processen och att Migrationsverkets riktlinjer om anvisning inom 48 timmar säkerställs.

  Departementspromemoria Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn 

  Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om begränsning av möjligheten att placera ensamkommande barn i annan kommun än den anvisade men enbart under förutsättning att förslaget tillämpas för de barn som ännu inte har anvisats. För de barn som sedan tidigare redan är anvisade måste en individuell bedömning av barnets bästa göras och där ska det placerade barnets behov av kontinuitet och långsiktighet väga tyngre än anvisningskommunens eventuella intresse att upphäva placeringen av barnet i en annan kommun. För att säkerställa att barnkonventionen efterlevs anser Barnombudsmannen att ett beslut om placering av barnet i en annan kommun inte ska få tas utan att barnet har blivit hörd, dess åsikt blivit beaktad och en barnkonsekvensanalys har gjorts. Beslutet, vare sig det är ett positivt eller negativt beslut, ska också kunna överklagas av barnet genom dennes gode man.

  EU-kommissionens förslag till asylprocedursförordning 

  Barnombudsmannen välkomnar att förslaget tydliggör rätten till förmyndare för ensamkommande barn samt har ett visst barnrättsperspektiv. Barnombudsmannen är dock orolig för konsekvenserna av vissa av förslagen för barn och hur deras rättigheter säkerställs. Till exempel gäller detta regleringarna om gränsförfarandet, säkra första asylländer, säkra tredjeländer och kravet på att godkänna medicinska åldersbedömningar gjorda i andra medlemsstater.

  Betänkandet EU-kommissionens förslag skyddsgrundsförordning 

  Barnombudsmannen ställer sig bakom ambitionen att få till stånd en starkare harmonisering av kriterierna för internationellt skydd i Europa och därmed säkerställa att internationella åttagande som alla EU-länder gjort följs. Barnombudsmannen är dock kritisk till att det inte finns någon möjlighet till generösare hållning i frågor om uppehållstillståndens längd, inklusive möjligheten att utfärda permanenta uppehållstillstånd för barn. Barnombudsmannen är kritisk till avsaknaden av ett barnrättsperspektiv i förslaget, och de stora skillnader som görs mellan personer som är klassade som flyktingar eller alternativt skyddsbehövande.

  EU-kommissionens förslag till reviderat mottagardirektiv 

  Barnombudsmannen välkomnar att direktivet till stor del har ett tydligt barnrättsperspektiv med referenser till såväl barnkonventionen som artikel 24 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. När det gäller förvar vill Barnombudsmannen understryka att huvudregeln ska vara att inget barn ska placeras i förvar, oavsett om det är ensamkommande eller kommer med sina föräldrar.

  Betänkandet (SOU 2016:19) Barnkonventionen blir svensk lag 

  Barnombudsmannen ställer sig bakom förslagen i betänkandet i sin helhet. Bland annat ställer sig Barnombudsmannen bakom förslagen till nya skrivningar i utlänningslagen om barnets bästa, barnets rätt till information och barnets rätt att bli hörd. Barnombudsmannen tar också upp en oro för att den tillfälliga utlänningslagen inte kommer att tillämpas i enlighet med barnkonventionen, och hoppas att barnkonventionen som lag kommer att tjäna som vägledning i detta.

  Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37) 

  Barnombudsmannen är positiv till att en åldersbedömning ska göras tidigare i asylprocessen, men anser att denna inte ska träda ikraft förrän personen haft möjlighet att överklaga detta beslut. Barnombudsmannen är oroad över informationen om den skönsmässiga bedömningen av ålder i asylärenden. Barnombudsmannen ställer sig bakom Sveriges Advokatsamfunds yttrande där det framgår att den rättsliga regleringen av åldersbedömningar är otillfredsställande och att detta leder till en bristande rättssäkerhet för asylsökande. Barnombudsmannen understryker vikten av att prinicpen om ”benefit of the doubt” alltid ska tillämpas. Barnombudsmannen anser att en uppskrivning av ålder till 18 år även vid ett positivt beslut om uppehållstillstånd ska kunna överklagas.

  Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå 

  Barnombudsmannen är positiv till att det ges en möjlighet till längre uppehållstillstånd så att ungdomar som inlett sina studier på gymnasial nivå kan fullfölja dessa och ha en möjlighet att få arbete och därmed permanent uppehållstillstånd. Barnombudsmannen föreslår att det ska vara en 16-årsgräns för att kunna få dessa uppehållstillstånd, istället för förslagets 17-årsgräns. Barnombudsmannen anser också att Migrationsverkets handläggare måste ha kunskap om hur traumatiska händelser påverkar en persons möjligheter att tillgodogöra sig studier, då personerna måste visa upp intyg på att skolgången fullföljs enligt plan.

  Taggtråd

  Information om Sverige för nyanlända

  Portalen vänder sig till dig som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Här finns allt samlat på flera olika språk, på en och samma plats.

   

 • Max18 - Ett uppföljningssystem för barnrättspolitiken »

  Det är första gången man kan se samlad statistik över hur barn och unga har det i Sverige.

  Max18 vänder sig främst till beslutsfattare och tjänstemän för att förbättra möjligheten att följa utvecklingen av barnrättsarbetet i kommuner, landsting och inom olika myndigheter. Med god kunskap om barns levnadsvillkor på lokal, regional och nationell nivå blir det lättare att göra prioriteringar och fatta beslut som rör barn.

  En del av Max18 riktar sig direkt till barn och unga för att öka deras kännedom om hur barn har det i Sverige. Där kan man göra egna jämförelser mellan kön och åldrar och får svar på frågor som ställts direkt till barn och unga.

  Max18 är baserat på sex områden som är kopplade till barnkonventionen, dessa områden är indelade i ytterligare ett 40-tal indikatorer. Statistiken kan i flera fall jämföras mellan län och kommuner.

 • "Viktigast av allt" material till föräldrar om barnets rättigheter i familjen »

  Här kan du ladda ner material

  Att leva med barn är inte så lätt alla gånger. Att alltid veta vad som är bäst. Att ta ansvar, att vara lugn och klok. Alla föräldrar har väl dagar då man inte känner sig så lyckad. Barnkonventionen är ingen föräldrahandbok, men den ger värderingar att bygga på. Med dem och sitt eget förnuft klarar man sig långt.

  Barnombudsmannen har på regeringens uppdrag tagit fram tre filmer om barnets rättigheter i familjen. De riktar sig till blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldern 0-5 år. De är i första hand gjorda för att visas i föräldragrupper på mödra- och barnavårdscentraler. Där kan deltagarna tillsammans prata om vad man sett och hur det berör ens eget liv med barn. För den som leder föräldragrupper finns en handledning till filmerna.


  Vi har också samlat information om samhällets stöd till föräldrar och barnets rättigheter i familjen. 

  I barnkonventionen om föräldrar:

  • Föräldrarna har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Det är både en rättighet och en skyldighet.
  • Föräldrarna ska ge barnet vägledning och råd, men också lyssna på barnet och ta hänsyn till hans eller hennes tankar.
  • Båda föräldrarna har ansvar gemensamt. De ska sätta barnets bästa främst.
  • Föräldrar har rätt till stöd från samhället.

  Textad Film 1 En egen vilja

  Textad Film 2 Utforskaren av världen

  Textad Film 3 Den behövande människan

Bild på Barnombudsmannens affischer med barnkonventionen på olika språk.

Hos oss hittar du informationsmaterial om barnkonventionen för barn och ungdomar på svenska, dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska. 

Ladda ner eller beställ här