Barnombudsmannen vidareutvecklar metoder för att inkludera barn med funktionsnedsättning

Barnombudsmannen har fått i uppdrag att vidareutveckla metoder för att långsiktigt och inom sina prioriterade områden lyssna på barn med olika typer av funktionsnedsättningar.

Metodutvecklingen ska särskilt avse det behov av stöd som kan krävas för att barn med funktionsnedsättningar som medför kommunikationssvårigheter ska kunna komma till tals.

I genomförandet av uppdraget ska Barnombudsmannen samråda med berörda funktionshindersorganisationer och med Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam).

Uppdraget redovisades till Socialdepartementet den 31 mars 2014.

Lättläst om rättigheter