Barnrätt i praktiken - ett kunskapslyft

Nu pågår en treårig satsning – Barnrätt i praktiken – för att höja kompetensen om barnrättsperspektiv i myndigheter, kommuner och landsting inför den kommande barnrättslagen.

Regeringsuppdraget grundar sig i ett förslag från barnrättighetsutredningen, som överlämnade sitt betänkande till barnminister Åsa Regnér i mars 2016. Utifrån utredningen har regeringen i juli 2017 beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

Läs mer om uppdraget här.