Våld mot barn i familjen

Sverige var först i världen med att införa barnagaförbud, men barn utsätts fortfarande för våld i hemmet och det rättsliga skyddet har brister.

När Sverige 1979 införde ett förbud mot barnaga var det banbrytande. Lagändringen ledde till en kraftig nedgång av barnmisshandel mellan år 1980 och år 2000. Sedan dess har förekomsten av kroppslig bestraffning av barn stannat på en konstant nivå.

I en nationell kartläggning gjord av Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2016 rapporterade 14 procent av barnen att de utsatts för kroppslig bestraffning någon gång i livet av sina föräldrar och drygt fem procent har upplevt svårare och/eller upprepad misshandel. Men trots att Sverige internationellt sett har låga siffror av barnmisshandel har nästan var sjunde högstadieelev blivit slagen i hemmet. 

När barnen berättar om socialtjänsten, som ska vara skyddsnätet för barn i utsatta situationer, har några positiva erfarenheter. Men desto oftare får vi höra att socialtjänsten inte lyssnat och att barnet inte har fått tillräckligt stöd. Viktor säger:

”Den vanligaste kommentaren när jag har berättat något på socialtjänsten är: men var det verkligen så farligt? Pappa kanske inte menade så illa.”

Alla former av våld mot barn är förbjudet, även om det sker i uppfostringssyfte. Men om inte barnet kan beskriva att slagen gjort ont kan det leda till att den förälder som slår sitt barn frias i en brottmålsrättegång.

Länkar: 

Sammanfattning av den nationella kartläggningen Våld mot barn 2016, Allmänna Barnhuset


Barn som utsätts för våld behöver ett starkare skydd 

Barnombudsmannens rapport Signaler - Våld i nära relationer