Underlag till regeringen inför Sveriges femte FN-rapport

Regeringen gav i mars 2011 Barnombudsmannen i uppdrag att lämna en rapport till regeringen som ett underlag för Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén). Sveriges regering ska senast den 1 september 2012 rapportera till barnrättskommittén.

I Barnombudsmannens rapport lämnar vi en beskrivning och en analys av de områden som vi uppmärksammat under 2009–2011. Vår utgångspunkt är de rekommendationer som Sveriges regering fick från barnrättskommittén i samband med den granskning kommittén genomförde 2009.

Den disposition vi använt utgår från de områden som barnrättskommittén angett och som följs av staterna när de rapporterar till barnrättskommittén. I vår disposition hänförs artiklarna i barnkonventionen till följande områden:

  • Allmänna åtgärder för genomförandet
  • Allmänna principer
  • Familjemiljö och alternativ vård
  • Grundläggande hälsa och välfärd
  • Utbildning, fritid och kulturverksamhet
  • Särskilda skyddsåtgärder
  • Uppföljning och spridning

Barnombudsmannens rapport kommer i sin helhet att bifogas som en bilaga till regeringens rapport till barnrättskommittén.