Våldsbejakande extremism

Under 2018 lämnade Barnombudsmannen två rapporter om barn och extremism till regeringen. Vi har bland annat föreslagit en nationell handlingsplan mot våld och i en barnrättslig analys som lämnades till regeringen i maj rekommenderar vi att skolans demokratiska uppdrag lyfts.

Flicka som ser bekymrad ut

Barn och unga som vi har pratat med har bland annat efterfrågat arenor för dialog där det är högt i tak och där vuxna kan bemöta argument och svara på frågor, även om frågorna är kontroversiella.

Vårt uppdrag

Under 2016 fick Barnombudsmannen i uppdrag av regeringen att bidra till ökad kunskap om barns erfarenheter av att vara berörda av problematiken med att personer reser till konfliktområden  i terrorismsyfte. Syftet med uppdraget var att kunna förebygga att barn far illa med utgångspunkt i barns upplevelser och erfarenheter.

Vi skulle också sammanställa forskning och kunskap om barn och ungdomar som berörs av högerextremism eller vänsterextremism.

Barnombudsmannen valde även att lyfta våldsbejakande islamistisk extremism.

Rapporterna

I rapporten Barns och ungas erfarenheter av våldsbejakande islamistisk extremism berättar barn och ungdomar som på olika sätt är berörda av problematiken med att personer reser till konfliktområden i terrorismsyfte vad de vet, tror och tänker om extremism. Rapporten redovisades till regeringen i januari 2018.

Översikten med forskning Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism. En kunskapsöversikt om barn inom höger-, vänster- och islamistisk extremism. överlämnades till regeringen i maj 2018.

Översikten innehåller både svensk och internationell forskning och är skriven av Jennie Sivenbring på Segerstedtsinstitutet.

Barnombudsmannen har dessutom gjort en barnrättslig analys där vi analyserar kunskap från forskningsöversikten utifrån barnkonventionen.

Läs regeringsuppdraget här: Öka kunskapen om barns upplevelser av extremism och terror (regeringen.se)

Stöd för yrkesverksamma och anhöriga

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) har en stödtelefon för dig som jobbar med frågan och Rädda Barnen har en orostelefon för anhöriga.

Du som behöver prata med någon

Ny kunskapsöversikt

Anna Karin Hildingson Boqvist, Program- och utredningschef på Barnombudsmannen

Misslyckanden i skolan och negativ syn på framtiden. Det är några av riskfaktorerna för att barn ska involveras i extremism.

Barnombudsmannen kommenterar

Läs mer och ladda ner rapporten

Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism. En kunskapsöversikt om barn inom höger-, vänster- och islamistisk extremism. 

Till rapporten

Barnrättslig analys

Läs analysen av kunskapsöversikten. Ta också del av slutsatser och rekommendationer.

Till analysen

Barns och ungas röster

Omslagsbild till rapporten "Barn och ungas erfarenheter av våldsbejakande islamistisk extremism"

Barn och unga om vad de vet, tror och tänker om våldsbejakande islamistisk extremism.

Rapport med barns- och ungas erfarenheter