Låt våra barn vara med och bestämma

1,2 miljoner invånare i vårt land saknar rösträtt. De kan inte väljas till politiska församlingar, de får inte delta i folkomröstningar och de har små möjligheter att påverka samhällsutvecklingen där de bor. Men för kommersiella intressen är de en mycket viktig - och köpstark - målgrupp. Det handlar om barn och ungdomar under 18 år.

Flera undersökningar visar att de vill vara med och påverka. Men de får allt för lite utrymme i det politiska arbetet. Tyvärr måste jag också konstatera att även om politiker och beslutsfattare allt oftare talar om ett barnperspektiv, så stannar det när det gäller inflytande ofta vid läpparnas bekännelse.

Vi har sagt detta förr, till exempel när vi lämnade vårt svar på den så kallade ungdomspolitiska kommitténs betänkande nyligen. Men våra förslag tål att upprepas. För utvecklingen går för sakta framåt. För betänkandet är bara ett i raden om inflytande som väljer att inte se inflytande som en rättighet för barn.

Enligt FN:s barnkonventions 12:e artikel skall bland annat Sverige "tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad."

Det skall tolkas så att barn och ungdomar inte bara har rätt till inflytande över sådana beslut som rör det enskilda barnets situation, utan även beslut i närmiljö- och samhällsfrågor. Därför måste barn och ungdomar själva få komma till tals. Det räcker inte med att vuxna tror sig veta vad som är bra för barnen.

Detta är inte bara BO:s åsikt utan den stöds också av den FN-kommitté som skall övervaka barnkonventionen. Kommittén har pekat på några speciellt viktiga områden för barn att få inflytande över. Det är just möjligheten att delta i samhällsplaneringen, att delta i beslut som fattas på lokal nivå i kommunerna och att delta i beslut och planering av skolan som då lyfts fram.

Vad händer då i Sverige, som var ett av de första länderna att ratificera FN:s barnkonvention 1990? Anmärkningsvärt få kommuner har hittills börjat tillämpa konventionens principer. Det finns kommuner som har inrättat så kallade ungdomsråd eller ungdomsparlament för främst ungdomar mellan 15 och 25 år. Men det är min mening att arbetet måste starta betydligt tidigare. Även yngre barn måste få möjlighet att vara med och påverka angelägna lokala frågor. Därför är det viktigt att kommunerna utvecklar metoder för hur detta skall gå till. En lagstiftning om inflytande för barn och ungdomar under 18 år skulle påskynda arbetet.

Det finns idag inga regler som förhindrar ungdomar under 18 år att delta i kommunala organ. Men varför så tveksamt? Det måste bli en rättighet för barn och ungdomar att få framföra sina åsikter i frågor som berör dem. Där vill BO att det blir en lagstadgad skyldighet för kommunerna att samråda med sina unga medborgare i de här frågorna. Utan ett sådant rättighetsperspektiv blir inflytandet ingen rättighet för barn och unga utan en fråga som är beroende av välvilja från beslutsfattare.

För det är väl inte så att det enbart är de som producerar reklam för film och TV, som tillverkar jeans och planerar modevågor, de som författar resebroschyrer med flera, som förstått att barn och ungdomar har tillräcklig kompetens för att själva påverka sin situation?

Lousie Sylwander
Barnombudsman