"Även små barn känner smärta"

Äntligen får Sverige en lag som reglerar omskärelse av pojkar, det välkomnas av Barnombudsmannen (BO). Det är förvånande att vi inte långt tidigare har haft en lagstiftning som skyddat de många pojkar i Sverige som årligen omskärs av religiösa skäl.<br /> 

Införd i Dagens Nyheter 2001-03-23

Men det lagförslag som regeringen lämnade till riksdagen den 22 mars har en allvarlig brist: De pojkar som är yngre än två månader garanteras inte samma självklara rätt till smärtlindring som de äldre. BO anser inte att detta är förenligt med FN:s barnkonvention.

Lagen väntas träda i kraft den 1 juli 2001 och innebär att endast läkare hädanefter ska få omskära pojkar som har uppnått två månaders ålder. Dessa barn kan därmed få fullständig smärtlindring vid ingreppet, medan lagen gör ett undantag för de yngsta pojkarna.
Det blir Socialstyrelsens uppgift att ställa upp de regler som ska gälla vid religiösa omskärelser på de allra yngsta barnen. De som utför ingreppen på dessa små pojkar behöver inte heller ha hälso- och sjukvårdsutbildning, enligt lagen. Socialstyrelsen får ansvaret för att utfärda tillstånd för den som vill utföra ingreppet och blir den myndighet som därmed får avgöra vilken smärtlindring som ska ges.
BO anser att enbart hälso- och sjukvårdspersonal bör få utföra omskärelser för att garantera effektiv smärtlindring i form av injektion med bedövningsmedel.
Nu vilar det ett tungt ansvar på Socialstyrelsen att utfärda regler som skyddar de yngsta barnen och därmed efterlevnaden av barnkonventionen. Det är beklagligt att detta inte blir tillräckligt tydligt i lagen.

I Sverige omskärs varje år 2 000-3 000 pojkar. Mörkertalet är dock stort eftersom många ingrepp inte kommer till sjukvårdens eller myndigheternas kännedom.
Statistik från Socialstyrelsen visar också att mellan 60 och 300 pojkar årligen drabbas av medicinska komplikationer i samband med ingreppen. Det är därför märkligt att följande står att läsa i regeringens proposition:
”Att omskärelse, utförd på ett riktigt sätt, skulle vara skadligt har däremot aldrig kunnat visas. En omskärelse som utförs på ett riktigt sätt ger få och lätt bemästrade komplikationer, som är snabbt övergående.”
Vi ifrågasätter detta resonemang mot bakgrund av de rapporter från svensk och utländsk medicinsk expertis som visar att ingreppet är förenat med risker, liksom alla medicinska ingrepp. Komplikationer som svårare blödningar och infektioner förekommer.

En omskärelse är ett kirurgiskt ingrepp och måste därför jämställas med en medicinsk behandling, anser BO.
I artikel 3 i FN:s barnkonventionen står det att läsa:
”Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.”

Det är mer än tio år sedan Sverige ratificerade barnkonventionen.
Att ge alla pojkar oavsett ålder samma rätt till ett tryggt och smärtfritt kirurgiskt ingrepp måste därför vara en självklarhet.

Lena Nyberg
Barnombudsman