Barnombudsmannen ska lyssna mer på barnen

Vi ska utveckla olika kanaler, bland annat via Internet, för att bättre fånga upp barns och ungdomars synpunkter. Jag vill också hitta nya sätt för de yngsta medborgarna att ha inflytande över utvecklingen, skriver Lena Nyberg, nytillträdd Barnombudsman.

Publicerad i Göteborgs Posten 2001-03-27

Barnombudsmannen (BO) är barnens myndighet. En av mina första uppgifter som Sveriges nya barnombudsman är att ta reda på vilka frågor som barn och ungdomar tycker är viktiga.
BO ska arbeta för alla barn och ungdomar upp till 18 år i Sverige. Vi ska också särskilt ta tillvara utsatta barns behov.
Barn och ungdomar har alldeles för små möjligheter att påverka sin vardag. Vi talar om ”barnets bästa”, men vi gör det ofta utifrån ett vuxenperspektiv. Det är fortfarande långt kvar innan vi kan säga att Sverige lever upp till FN:s barnkonvention på alla områden.
Under de kommande åren tänker BO utveckla olika kanaler för att bättre fånga upp barns och ungas synpunkter. Vi har i dag kontakt med elever i mellan- och högstadieklasser runt om i landet via Internet, de får varje termin frågor att besvara i några aktuella ämnen. Elevernas svar används sedan i BO:s arbete och som viktigt underlag i vår årsrapport till regeringen.

Barn och unga med fysiska och psykiska funktionshinder är en grupp som BO kommer att uppmärksamma under de närmaste åren. Nyligen träffade jag ungdoms- och föräldraorganisationer som representerar barn och unga med funktionshinder för att lyssna på vilka behov som dessa grupper har. Det står helt klart att många inte får den hjälp som de har rätt till. På många håll i landet beviljas stöd som sedan inte kan omsättas i praktiken på grund av för små resurser. Många skolor är till exempel fortfarande otillgängliga för barn med fysiska funktionshinder.

De ungas behov är inte enbart en fråga om resurser, det är lika mycket en fråga om ett förhållningssätt. Barn och ungdomar måste få en chans att själva kunna påverka sin vardag och samhällsutvecklingen.
Vuxna har många möjligheter att påverka, vi får delta i allmänna val och många av oss tillhör intresseorganisationer som kan föra vår talan. BO vill försöka hitta nya sätt för de yngsta medborgarna att ha inflytande på utvecklingen.
De ökade orättvisorna i Sverige drabbar barn och unga hårt. Många barn har mycket goda materiella och sociala förutsättningar, medan andra växer upp i otrygg hemmiljö. Alla barn borde få samma chans till ett bra liv, men det förutsätter att samhället går in och stöttar dem som inte får tillräckligt med stöd inom familjen.
Det görs många bra insatser för barn och unga i Sverige, men det är inte alltid de olika samhällssektorerna som skola, socialtjänst och polis samverkar på bästa sätt. Vi behöver bli bättre på att samarbeta över gränserna, finna nya arbetssätt och på att slopa revirtänkande.

BO:s pågående strategiarbete med utbildning och information om FN:s barnkonvention riktar sig till Sveriges alla kommuner, landsting och myndigheter. Arbetet intensifieras under året och kommer förhoppningsvis att leda till ökad medvetenhet och förståelse för barns och ungas behov och önskemål.
Unga med annan etnisk och kulturell bakgrund har ofta svårare att påverka och göra sina röster hörda än de med svenska föräldrar. Den tydliga segregationen som finns i många kommuner ger alltför ofta dem med utländsk bakgrund sämre förutsättningar.

De barn som föddes under den så kallade babyboomen i slutet av 1980-talet är på väg att bli tonåringar. Det kommer att ställa nya krav på skolan, fritidssektorn och föreningslivet. Vi får inte stå handfallna inför detta. Dessutom ser ”tonårsboomen” ut att sammanfalla med att barnafödandet ökar.
Alla våra barn och unga är en fantastisk tillgång! De är fyllda av entusiasm, nyfikenhet och kreativitet. Det finns en vilja att påverka. Den ska vi ta tillvara. Det är först när vi tar deras önskemål på allvar som vi verkligen kan säga att vi lever upp till barnkonventions krav på att
sätta barnens bästa i främsta rummet.

Lena Nyberg, barnombudsman