Krönika i Svensk Polis 22 mars 2002

Rikspolisstyrelsen är en av Barnombudsmannens prioriterade myndigheter när det gäller arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter.

Som barnombudsman är min uppgift bl.a. att företräda barn och unga och bevaka deras rättigheter. En annan viktig uppgift är att informera och öka kunskapen om FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) inom kommuner, landsting och statliga myndigheter. Rikspolisstyrelsen är en av Barnombudsmannens (BO:s) prioriterade myndigheter när det gäller arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Under de senaste två åren har det därför bedrivits ett samarbete mellan våra myndigheter. Ett mål med detta gemensamma arbete är att alla arbets- och beslutsprocessser inom polisen som rör barn och ungdomar ska få ett tydligt barnperspektiv.

Intresset för utbildning i barnkonventionen har varit mycket stort både från RPS och från landets länspolismyndigheter, vilket är mycket glädjande. Barnperspektiv i det dagliga polisarbetet är möjligt genom att barn- och ungdomsfrågorna ständigt hålls aktuella och finns med bland de prioriterade områdena.

Det som är bra för barnen är nästan alltid bra för oss vuxna. Som barnombudsman är det min uppgift att ständigt påminna om att barnkonventionsarbetet är en tillgång och ett bra verktyg för att nå framgång i sitt arbete. Poliser som besitter särskild kompetens om barn har större chans att förstå hur barn fungerar och kan därmed möta barnens behov på ett bättre sätt. Barn och unga kan på det sättet få bättre stöd och hjälp i en krissituation som det är att vara brottsoffer eller förövare. Genom att utgå ifrån ett barnperspektiv med stor kunskap om våra barn och unga kan vi förebygga krissituationer och förbättra livskvalitén för våra barn.

I vår nya bok ”Barnets bästa – från vision till verklighet” visar BO hur arbetet med barnkonventionen kan gå till och vilka faktorer som leder till framgång. I den framkommer det hur viktigt det är att arbetet med barnkonventionen är förankrat på högsta nivå för att nå ut i hela organisationen och bli ett område som sätts högt upp på dagordningen. I samarbetet mellan BO och RPS har stödet från ledningen varit en mycket viktig faktor för framgång.

Det finns en genuin vilja inom polisen att lära sig mer om hur barn och ungdomar bäst bemöts och hur deras behov kan sättas mer i fokus. RPS fortsätter nu arbetet genom att, med hjälp av BO, utbilda handledare/kontaktpersoner som på olika nivåer i sin tur utbildar poliser som möter barn och ungdomar i sitt arbete.

Samarbetet med Polismyndigheterna är särskilt viktigt för mig som BO därför att det finns så många utmaningar som vi genom samarbete kan ta oss an. Kunskapen om våra mest utsatta barn finns på många ställen inom polisens verksamhet, men dessa erfarenheter används inte alltid när man diskuterar barns situation i dag.

Barn far illa på grund av att föräldrar av olika skäl inte klarar sin föräldraroll. Barn misshandlas av vuxna som inte klarar av att sätta gränser på andra sätt än med fysiskt eller psykiskt våld. Barn blir drabbade därför att vuxna på olika sätt sviker dem. Det är ofta dessa svikna barn som ni poliser möter i ert vardagliga arbete. Vårt gemensamma mål måste vara att övertyga alla inblandade aktörer att se barnen och hjälpa dem i ett så tidigt skede som möjligt för att skapa en bättre situation för dem själva och minska omgivningens lidande.

Lena Nyberg
Barnombudsman