Lena Nyberg: ”Kriminalisera mobbning”

Vi måste reagera på det som barn ser som allvarliga problem i sina liv. Dit hör mobbning. Ett sätt att tydligt säga ifrån är att kriminalisera mobbning, skriver BO Lena Nyberg i en debattartikel i KommunAktuellt.

Införd i: Kommun Aktuellt

Brott mot barn måste kallas vid sina rätta namn. Om ett barn får allvarliga fysiska skador efter att andra barn har hoppat och sparkat på honom eller henne är det inte fråga om mobbning utan om grov misshandel.
Mobbning ska ges en tydlig definition och klassas som brott. Då skulle mobbning bli ett beteende som vuxna är skyldiga att försöka förhindra. Mobbning som utförs av vuxna skulle straffas. Lika många barn som upplever sig mobbade av ett barn känner sig mobbade av en vuxen. I skollagen bör stå att alla som arbetar inom barnomsorg och skola – förutom att motverka - aktivt även ska förebygga alla former av kränkande beteende. Varje fall av mobbning bör ses som ett tecken på att det förebyggande arbetet åtminstone delvis har misslyckats.

Föräldrar kan i dag dömas för underlåtenhet att hindra brott om deras barn eller det barn som de har vårdnaden om begår en brottslig handling. När barnen är i skolan bör skolpersonalen omfattas av en liknande skyldighet. Kommuner skulle också, i egenskap av arbetsgivare, få ett större ansvar att se till att arbetsmiljölagen tillämpas i skolorna. Skolor skulle tvingas ta handlingsplanerna mot mobbning på större allvar och satsa mera på det förebyggande arbete.
Skolledningar skulle behöva skapa ett system där en eller flera vuxna alltid finns till hands för barnen. Enskilda fall där skolpersonalen, trots tydliga tecken på att mobbning och övergrepp förekommer, inte har ingripit skulle få straffrättsliga konsekvenser. Barns anmälningar om mobbning och andra övergrepp skulle alltid behövas tas på allvar.

BO anser att följande bör vara brottsligt:
- Att inte agera på ett barns upprepade vädjan eller rop på hjälp på grund av mobbning eller övergrepp som utförs av barn eller vuxna i skolan.

- Att inte utreda fall där barn har fått fysiska skador i skolan eller lider av uppenbar ångest eller andra tydliga psykiska besvär.

- Att inte ingripa i fall där det är uppenbart att en enskild elev blir systematiskt utfryst eller trakasserad.

Givetvis kan skolpersonalen misslyckas med att förhindra mobbning och brott
i skolan. Men det måste åtminstone finnas en skyldighet att försöka och att uppmärksamma ledningen och andra ansvariga på problemet.
Ett ökat ansvar för skolpersonal kan inte införas utan att andra åtgärder vidtas samtidigt. Föräldrar, beslutsfattare, tjänstemän och skolledningarna måste ta sitt kollektiva ansvar. Både skolan och elevhälsan behöver mera resurser. BO:s förslag syftar till att stödja lärarnas arbete för att motverka mobbning och för att skapa en bättre arbetsmiljö i skolan.

Barn ska enligt FN:s konvention om barnets rättigheter inte behöva utstå mobbning. Vi vuxna får aldrig tolerera att barn mobbar varandra och vi får aldrig själva mobba barn eller andra vuxna. Nolltolerans är absolut nödvändig. Att flytta den som mobbar är aldrig en lösning, utan bara det yttersta tecknet på att ansvariga vuxna har kapitulerat.

Lena Nyberg
Barnombudsman