Barn ska aldrig behöva bära föräldrars skulder

Föräldrar får inte skuldsätta sina barn utan överförmyndarens samtycke. Ändå har barn skulder på tiotals miljoner kronor i kronofogdens register. En stor del av skulderna kan barnen ha fått på felaktiga grunder. Barnombudsmannen och Konsumentverket vill att reglerna ändras så att barnens rättstrygghet ökar.

Införd i: Dagens Nyheter, Göteborgs Tidningen

Det finns cirka 5.600 barn i kronofogdemyndighetens register över obetalda skulder. Barnens skulder uppgår till 38 miljoner kronor, enligt Riksskatteverket. En fjortonårig flicka har den största skulden. Den är på 321.000 kronor och gäller 247 obetalda parkeringsböter.

Den näst största skulden har en pojke med skatteskulder på 244 000 kronor. Detta är två exempel på hur verkligheten ser ut trots att barn endast undantagsvis kan ingå avtal utan föräldrarnas eller överförmyndarens samtycke.

I dag har 2.448 barn i Sverige skatteskulder på sammanlagt cirka 10 miljoner kronor. Skulder som ofta beror på föräldrarnas agerande eller brist på agerande.

Det är vanligt att föräldrar skriver över sina bilar på sina barn. I Vägtrafikregistret finns 4.167 barn från 15 års ålder och nedåt registrerade som bilägare till nästan 5 000 fordon. Genom att skriva över bilen på barnen tror föräldrarna att de kan undanhålla egendom från kronofogdemyndigheten. Räkningar för felparkeringar och fordonsskatter skrivs därmed ut i barnets namn eftersom bilen är registrerad på barnet. När föräldrarna struntar i att betala avgifter och skatter får barnet betalningsanmärkningar.

Det finns 901 barn i kronofogdemyndighetens register för totalt cirka 5 miljoner kronor i obetalda fordonsskatter och felparkeringsavgifter och till det kommer också skulder för obetalda trafikförsäkringsavgifter.

Den som får en betalningsanmärkning kan senare i livet få problem med att få hyreskontrakt, telefonabonnemang, lån på banken och vissa arbeten. Många, både barn och vuxna, är inte medvetna om vad en betalningsanmärkning kan innebära. Barn som har en betalningsanmärkning får en sämre start i vuxenlivet än andra. Många gånger är det barnens föräldrar som har försatt barnet i den situationen.

Barnombudsmannen och Konsumentverket ger i en skrivelse till regeringen förslag till förändringar som kan minska problemet med barns skuldsättning. Det finns redan i dag bestämmelser i bland annat föräldrabalken som ska skydda barn mot att bli skuldsatta. Men de fungerar dåligt. Det är därför nödvändigt med fler och klarare regler. Det behövs också en grundlig översyn av när en förälder ska anses vara ansvarig för skulden och i vilka fall det är korrekt att skulden står i barnets namn.

Barns skulder består främst av obetalda skatter, skulder som kommer från bilar som föräldrarna överfört på sina barn, skulder för böter i brottmål samt skulder för avgifter till Brottsofferfonden och skadestånd.

Barn har även skulder för skolfoton, skol- och vårdavgifter, videofilmsuthyrning och köp från internet. En pojke född 1985 har en skuld till kommunen på drygt 1.800 kronor för skolluncher som inte har betalats och en annan pojke född 1988 har en skuld till optiker på drygt 2.400 kronor.

Barn kan äga tillgångar och ådra sig skulder. Men deras rättshandlingsförmåga är begränsad. Ett barn kan inte ingå avtal utan föräldrarnas eller förmyndarens samtycke om det är under 16 år. Från och med 16 års ålder får barn ingå avtal i vissa situationer.

Trots detta visar färsk statistik från kronofogdemyndigheten i Göteborg, som är representativ för hela landet, att hälften av de 762 barnen i myndighetens register var födda 1988 eller senare.

Föräldrar kan enligt föräldrabalken inte skuldsätta sina barn utan överförmyndarens samtycke. Denne ska se till att föräldrarna tar hand om barns egendom och är redan i dag mycket restriktiv med att godkänna att barn skuldsätts. Trots detta har många barn skulder som kommer från avtal som föräldrarna inte har samtyckt till eller från avtal om skuldsättning som överförmyndaren inte har godkänt.

Ett aktuellt exempel på detta gäller en mormor som annonserade i en tidning för sitt företag. När kvinnan inte betalade för annonsen flyttades skulden över till det ettåriga barnbarnet som blev så kallat restförd hos kronofogden. Om överförmyndaren ska kunna ha den tillsyn över minderåriga som det är tänkt måste den också få veta att ett barn kommer att skuldsättas eller har skuldsatts. I dag har överförmyndaren inga tillfredsställande möjligheter att få den informationen.

Det finns även regler för hur barn får ta emot gåvor. Om ett barn får en gåva som barnet inte kan anses förstå innebörden av ska föräldrarna i stället ta emot gåvan. Om en förälder själv ger sitt barn en gåva ska överförmyndaren informeras och en god man utses. Den gode mannen ska också godta gåvan för att den ska bli giltig. Ett stort problem är att överförmyndaren ofta inte informeras om gåvor. Det betyder att många av de skulder som barn har fått på grund av att familjens bil är skriven på dem är ogiltiga eftersom bilen inte har skrivits över på barnet på laglig väg.

Den ledande tanken med både FN:s barnkonvention och föräldrabalken är att föräldrar inte ska kunna skuldsätta sina barn. Trots detta är tusentals barn skuldsatta i Sverige. I många fall är skulderna dessutom ogiltiga och det är osäkert vem som är betalningsansvarig. Detta är oacceptabelt och en allvarlig brist i rättssamhället.

Barnombudsmannen och Konsumentverket har en rad förslag till förbättringar:
- Kronofogdemyndigheten bör få en skyldighet att alltid informera överförmyndaren när den får veta att ett barn har skuldsatts.
- Kronofogdemyndigheten bör alltid, innan ett barn registreras i dess register, utreda om skulden inte ska registreras på föräldern i stället för på barnet.
- Det bör utarbetas klara regler för i vilka situationer föräldrar och/eller barn är betalningsansvariga.
- Det bör införas en regel i föräldrabalken som säger att det krävs överförmyndarens samtycke för att barn ska kunna köpa eller sälja bilar och motorcyklar.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Karin Lindell
Konsumentombudsman

Kronofogdemyndigheten: http://www.rsv.se/kronofogden/
Konsumentverkets webbplats: http://www.kov.se/
Riksskatteverkets webbplats: http://www.rsv.se/