Den negativa stressen drabbar allt fler barn och ungdomar

Barn och ungdomar uppvisar allt fler symptom på negativ stress. Allt fler klagar över ont i magen och huvudvärk. Med rapporten ”Stress i barns och ungas vardag” vill Barnombudsmannen visa hur sårbara och utsatta barn och ungdomar kan vara i sin vardag. Vi har även skrivit till regeringen i frågan och föreslagit en rad förändringar som kan förbättra villkoren för barn och unga.

Införd i: Tidningen Ångermanland

Hösten 2001 tog vi initiativ till samarbete om stressfrågor mellan olika nationella aktörer, myndigheter och organisationer. Vi har också mött barn och ungdomar samt lyssnat till sakkunniga. En bättre samordning nationellt, regionalt och lokalt behövs för att minska problemet med den negativa stressen. Frågan är komplex och är därför ingens, eller snarare, allas fråga. Därför kan den glömmas bort och hamna mellan stolarna eftersom ingen känner ett fullständigt ansvar.

Stress är en reaktion som människan behöver och som mestadels är bra för oss innebär ett ständigt påslag av stresshormoner att kroppen skadas på sikt, inte minst om man är ung och fortfarande växer och utvecklas. Vi ser att det finns ett glapp mellan det vuxna säger är viktigt när det gäller barn och ungdomar och det som sker i praktiken. En slutsats är att det finns en vilja till att barn och ungdomar ska prioriteras och vara viktiga, men ambitionen störs till stor del av motstridiga intressen. Lärarnas motsägelsefulla roll att vara en god vuxen och värna om samarbete och hänsyn samtidigt som denne ska uppmuntra till inbördes konkurrens är ett exempel på detta. Många prov på kort tid, schemaläggning utan tillräckligt långa raster och korta lunchraster i stökig miljö är andra exempel som bidrar till den negativa stress som eleverna känner. Många faktorer spelar in både hemma, i förskolan, skolan och på fritiden.

Barnombudsmannen arbetar för att öka barns och ungdomars inflytande. Det kan gälla såväl inom idrotten som inom skolan. Vi vill bland annat att elevskyddsombuden ska få en tydligare och starkare roll inom skolan. De som arbetar inom skolan behöver få bättre kunskap om vilka lagar och regler som gäller i skolan och därmed få igång ett arbetsmiljöarbete som involverar eleverna och deras arbetsmiljö.

I vårt arbete om stress i vardagen har vi genomgående lyft fram barns och ungdomars egna röster. De har själva fått definiera vad som är problem i deras vardag och de har fått komma med sina egna lösningar på problemen. Här vilar ett ansvar på berörda parter att på olika sätt se till så att barns och ungdomars åsikter synliggörs och att också deras lösningar på problem tas tillvara. Vi har funnit att detta med att lyssna till barn och ungdomar lätt blir till missriktad välvilja. Man lyssnar men sedan återgår man till sitt vanliga tänkande utan att ta till sig det som barnen och ungdomarna har sagt.

Vilka budskap förmedlar vi vuxna till våra barn i form av förväntningar och krav på prestationer? Att lyssna på barn och ungdomar är också att skapa rutiner, regler och förväntningar som är möjliga att leva upp till. Inte sällan missar vi detta.

Den negativa stressen är en fråga för oss alla.

Barnombudsmannens förslag:

  • Regeringen bör göra en kunskapsöversikt av befintlig forskning om barns och ungdomars negativa stress. Resultatet bör ligga till grund för fortsatta insatser på området. Insatserna bör utgå ifrån Barnkonventionen och den nationella ungdomspolitikens övergripande mål.

  • Regeringen bör initiera tvärvetenskaplig forskning som identifierar riskfaktorer och ger oss kunskap om vad som skyddar mot negativ stress i vardagen.

  • En myndighet bör få ansvaret att samordna stressfrågor och samarbeta med andra i frågan.

    Lena Nyberg
    Barnombudsman

Här kan du ladda ner hela rapporten ”Stress i barns och ungas vardag”.