"Vi måste våga lyssna till barn och unga"

Barn och ungdomar i Sverige har det på många sätt mycket bra. De har det materiellt sett en hög standard, de får en bra utbildning och de har generellt sett en god hälsa. På vissa områden har barn i Sverige det bäst i världen. De har ofta en egen mobil, tillgång till dator och den bästa tandhälsan i världen.

Publicerad i: Pensionären (PRO:s tidning)

Men det finns även andra bilder av hur våra barn och ungdomar har det.
När jag som barnombudsman är ute och möter barn och ungdomar märker jag att de är rätt nöjda med sin tillvaro. Men även om de flesta har det bra i Sverige jämfört med i andra länder måste man komma ihåg att det finns grupper som är både socialt och ekonomiskt utsatta.

Men det finns också generella problem som drabbar många av våra barn i dag. De upplever att vi vuxna inte har tid att lyssna på dem och att vi inte låter dem vara med och påverka sin tillvaro. Många tycker att vi vuxna alltid har bråttom, är stressade och tänker på annat när vi umgås med dem. Föräldrar, personal i förskolan och i skolan känner ofta att de har fullt upp och att tiden inte räcker till. Bristen på tid drabbar våra barn.

Vad är det då som gör att tiden inte räcker till? Jag har haft anledning att fundera över det både som mamma och i mitt arbete. Yrkeslivet tar både tid och energi från barnen, samtidigt som jag tror att de flesta familjer lägger ned mindre tid på hushållsarbete i dag jämfört med tidigare. Det är kanske svårare att vara förälder i dag när kraven från många olika håll på både barn och föräldrar tycks öka.

Barn i dag ställer ofta stora krav på sig själva att de ska lyckas. Det gäller inte bara i skolan utan lika mycket efter skoltid. De har ofta många inplanerade aktiviteter efter skolans slut. De behöver ha skjuts eller sällskap till aktiviteterna och det kräver planering. Föräldrar måste kunna finnas till hands genom att ställa krav och stötta sina barn i framgång samtidigt som de ska ge dem trygghet och avdramatisera en del av alla de krav som barnen känner. Det måste finnas en balans i barnens liv mellan aktivitet och vila.

Många föräldrar känner sig ensamma i sin föräldraroll i dag. Extra svår kan uppgiften vara för den ensamstående föräldern som inte har egna anhöriga i närheten.
Det finns mycket som vi vuxna behöver hjälpa våra barn att hantera rätt, trots att vi kanske inte kan så mycket om vissa områden. Det gäller till exempel droger, Internet och hetsen att få bra betyg.

När jag träffar barn och ungdomar brukar de själva särskilt ta upp tre frågor som de tycker är viktiga att förändra: mobbning, stress och arbetsmiljön i skolan.
Mobbning förekommer på många håll inom skolans värld och eleverna kan drabbas hårt. Nästan alla barn och unga känner sig berörda. Även om de inte är mobbade eller mobbar så upplever de att de kan bli nästa person som mobbas. När det gäller mobbning måste vi vuxna ta ansvar och visa att vi är goda förebilder. Vi kan aldrig acceptera att barn utsätts för mobbning, vi måste alltid reagera och säga i från. Särskilt viktigt är det att vuxna i skolan visar nolltolerans.

Stressen drabbar barnen både genom att vi vuxna stressar genom våra liv och att mycket i barn och ungas tillvaro är stressmoment. Det kan vara läxor, prov, betyg, idrottsresultat, många aktiviteter eller brist på möjligheter att kunna påverka sin tillvaro. Bristen på vuxna som tar sig tid att lyssna och bryr sig om kan vara andra skäl. Här kan även andra vuxna än föräldrar spela en viktig roll. En far- eller morförälder kan vara den i tillvaron som lyssnar och bryr sig, men det kan också vara en äldre granne eller bekant för de barn som växer upp utan äldre släktingar på nära håll.

Arbetsmiljön i skolan är ett annat vardagsproblem. Toaletterna är ett återkommande samtalsämne eftersom de ofta inte fungerar eller är så äckliga att eleverna hellre "håller sig" hela dagen. Det finns sällan något lugnt utrymme i skolan att sätta sig ned för att prata. Skollunchen äts ofta i en stressig och torftig miljö med måttligt god mat och inga alternativ till huvudmålet. Det sker i en tid när allt fler vuxna prioriterar kokböcker, god mat, goda drycker och trevlig dukning. Självklart finns det goda exempel hur elever och vuxna har ordnat en bra skolmåltidsmiljö. Det visade den skolmåltidstävling som Skolmatens Vänner och Barnombudsmannen ordnade i höstas.

Det finns en sak gemensamt för alla dessa frågor. Vi lyssnar inte tillräckligt till barn och ungdomar och vi prioriterar inte deras behov lika högt som om det gällde våra egna liv.
Om vi verkligen ska kunna förbättra vardagen för våra barn och barnbarn måste vi lära oss av dem, höra på deras åsikter och ta del av deras idéer. Enligt FN: s konvention om barnets rättigheter – barnkonventionen – har barn rätt att bli hörda och lyssnade till. Det är en rättighet för våra barn och en möjlighet för oss att skapa en bättre miljö för våra yngsta.

Lena Nyberg
Barnombudsman