Flyktingbarn får inte DNA-testas

En utredning har föreslagit att DNA-analys ska användas för att förhindra att barn smugglas in i Sverige för att utnyttjas sexuellt och ekonomiskt. DNA-analyser är inte ett lämpligt sätt att förhindra att barn utsätts för människohandel, så kallad trafficking.

Publicerad i: Aftonbladet

De flesta som söker uppehållstillstånd i Sverige flyr undan krig och eller andra väpnade konflikter och har ofta utsatts för mycket svåra trauma.
Familjer splittras, föräldrar avlider och barn utsätts ofta för tortyr eller annan omänsklig behandling. Våldtäkter är mycket vanliga som krigshandlingar. Många kvinnor, som utsatts för övergrepp, vågar inte berätta detta för sin familj eftersom det betraktas som något skamligt. Det är sannolikt inte ovanligt att kvinnor föder barn efter en våldtäkt och därmed är osäkra på vem som är den biologiska fadern. När eller om barnet får reda på att det har en annan biologisk pappa än barnet tror, till exempel en ”fiende”, kan situationen bli mycket svår.

I Sverige DNA-testar vi inte barn som föds här så länge föräldrarna är överens om föräldraskapet. På samma sätt borde det räcka för svenska migrationsmyndigheter att utländska vuxna tar på sig sitt föräldraansvar för ett barn och åtar sig att försörja det.
Det vore kränkande att föreslå en DNA-analys för att bevisa föräldra- eller släktskap mellan barn och vuxna.
Ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige kan riskera att utnyttjats sexuellt eller i annan brottslig verksamhet. Under våren 2004 kommer de här barnen att kunna förses med en särskild ställföreträdare. Det är en förbättring helt i linje med Barnombudsmannens förslag. Den som ska företräda ett ensamkommande barn bör ha samma befogenheter som barnets förmyndare och vårdnadshavare. Ett tillfälligt ställföreträdarskap ska kunna bli permanent när barnet har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Situationen för de ensamkommande flyktingbarnen har ännu inte förbättrats trots att de ansvariga myndigheterna i juni 2002 lade ett antal förslag som regeringen har utrett vidare. Förslaget att Migrationsverket ska kunna sluta avtal med ett antal kommuner om att de ska ta emot dessa barn har ännu inte lett till åtgärder från regeringen. Jag anser i likhet med riksdagen att regeringen snarast bör komma med ett förslag som innebär att socialtjänsten
i kommunerna får ansvar för de ensamkommande barnen redan vid ankomsten.
Jag tycker att minderåriga offer för människohandel omedelbart efter en första myndighetskontakt ska få tillgång till skydd, vård och rehabilitering som alla andra barn i Sverige har rätt till.

DNA-analys kan inte hjälpa de barn som är utsatta för trafficking, men att ett batteri av andra åtgärder kan hjälpa dem.

Lena Nyberg
Barnombudsman