Flyktingbarnen sviks igen

Migrationsminister Jan O Karlsson har sagt att ensamkommande flyktingbarn är det viktigaste ärendet på hans bord. Men efter månader av tystnad avstår nu ministern från att låta ett förslag bli verklighet som skulle göra mottagandet bättre för de ensamma flyktingbarn som kommer till Sverige.

Införd i: Göteborgs-Posten

Alla barn har rättigheter enligt FN: s konvention om barnets rättigheter. De ska garanteras samma rättigheter och ses som individer. Alla barn måste få chansen att komma in i gemenskapen och ses som en tillgång för samhället.
Förra året kom 550 ensamma barn till Sverige. Många barn bär på svåra upplevelser av separation och flykt undan krig och förföljelse. Det svenska mottagandet av barnen har stora brister. Många ensamma flyktingbarn far illa. Barnombudsmannen och Rädda Barnen har under många år slagit larm om att dessa barn ofta har stora behov av psykisk och fysisk rehabilitering och ett socialt stöd. Oftast får socialtjänsten först i efterhand godkänna den familj där ett nyanlänt barn bor. En del barn som vistas på Migrationsverkets boenden har vid upprepade tillfällen lämnat förläggningarna utan förklaring, andra har lämnat förläggningarna och aldrig återvänt.
Myndigheterna saknar i några fall uppgifter om vad som har hänt barnen.

Myndigheterna skyller på varandra
Barnens hälsa och säkerhet har alltför länge äventyrats av att myndigheter har bollat ansvaret mellan sig och skyllt problem på varandra.
Migrationsverket har i dag en dubbelroll i förhållande till de ensamkommande barnen. De ska i asylutredningen utreda och ifrågasätta barnets skäl att vara här. Samtidigt ska de försöka bygga upp en förtroendefull relation med barnet och ge trygghet, omvårdnad och boende. Det är roller som inte går att förena. Barn kan ha svårt att få fullständigt förtroende för Migrationsverkets personal eftersom allt barnet säger kan användas i den asylutredning som görs.
Socialstyrelsen och Migrationsverket lämnade i juni 2002 en rapport om förbättrat mottagande för de ensamma flyktingbarnen. Barnombudsmannen medverkade i arbetsgruppen som lade fram rapporten till regeringen. Det verkade som om många års "systemfel" i mottagandet av barnen skulle kunna lösas, dessutom i enighet mellan de mest berörda aktörerna.
Myndigheternas ansvarsområden skulle renodlas. Migrationsverkets skulle inte längre ansvara för barnens omvårdnad och boende. I stället skulle staten, genom Migrationsverket, sluta avtal med 15-20 kommuner om att ansvara för mottagandet av barnen. Därigenom skulle ett antal kommuner få möjligheter att specialisera sig och bygga upp en samlad kompetens och erfarenhet av att möta och ta hand om ensamma flyktingbarn.
Nästan ett år har gått sedan förslaget lades fram. Myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer har tålmodigt väntat på klartecken från regeringen. Men nu är förslaget enligt migrationsministern inte längre aktuellt eftersom det är för "dyrt". Vi är oroade över att regeringen nu verkar vara beredd att välja bort ett välförankrat förslag, utan vidare diskussion eller förhandling.
Enligt FN: s konvention om barnets rättigheter har ensamma flyktingbarn rätt till samma skydd och omvårdnad som andra barn i Sverige. Kommunerna har det yttersta ansvaret för barn i utsatta situationer enligt socialtjänstlagen. Det måste gälla även dessa barn.

Rätt stöd från början
Många barn har en traumatisk bakgrund. Det är därför viktigt att barnen får ett bra mottagande redan från början i Sverige, så att deras problem inte ytterligare förvärras. Att ge barnen rätt stöd och hjälp från början innebär både humanitära och ekonomiska vinster för samhället.
Migrationsministern har antytt att ett alternativ till ett kommunalt ansvar för mottagande av barnen vore ett samarbete med frivilligorganisationer. Självklart finns det möjligheter att diskutera olika former av samarbete. Rädda Barnen är berett att bistå myndigheter, kommuner och andra med våra kunskaper och erfarenheter av ensamma flyktingbarns situation. Många engagerade medlemmar ställer också upp som god man för ensamma barn och många lokalföreningar gör stora insatser för flyktingbarn på sin ort. Men detta engagemang kan inte ersätta samhällets grundläggande ansvar och myndighetsutövning. När ansvarsfördelningen är gjord kan man i nästa steg diskutera kostnader och utförande.
Migrationsverket bör snarast få mandat och ekonomiska resurser för att sluta avtal med ett antal kommuner. Kommunernas socialtjänst får då ansvar för barnen. Sverige måste kunna ge de ensamma flyktingbarnen ett bättre mottagande än i dag. Ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande kommer att drabba de här barnen hårt. Det brådskar. Det har dröjt alldeles för länge med den viktigaste frågan på migrationsministerns bord.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Annika Åhnberg
Ordförande Rädda Barnen