Barns laglösa skulder

Hälften av barnen i kronofogdens register i Göteborg är under sexton år. Det yngsta barnet är bara tre år. Totalt finns det 762 barn under 18 år som är skyldiga 4,7 miljoner kronor i registret. Den som har fyllt 16 år har rätt att själva förfoga över pengar som de har tjänat på till exempel sommarjobb. Barn som har fyllt 16 har en större ekonomisk handlingsfrihet än yngre barn och löper därför också en större risk att dra på sig skulder. Att en så stor andel av de skuldsatta barnen är under 16 år pekar därför på stora brister i lagstiftningen och dess tillämpning.

Införd i: Göteborgs Posten

Föräldrar får inte skuldsätta sina barn utan överförmyndarens samtycke. Ändå sker det ofta. En gåva kan i själva verket innebära en skuld för barnet. Det vanligaste är att en förälder skriver över sin bil på barnet. Barnet kan naturligtvis inte själv använda bilen, men som ägare är det ändå barnet som ansvarar för bilen och som blir betalningsskyldig för felparkeringsböter, obetalda trafikförsäkringsavgifter och skatter. En flicka i Göteborg och född 1991 är skyldig nästan 120 000 kronor för 113 obetalda parkeringsböter. Andelen skuldsatta barn i Göteborg är representativt för hela landet, men det är bara här som det förs statistik som gör det möjligt att se hur ansökningarna om betalningsförelägganden fördelas mellan olika åldrar.

Om ett barn får en gåva som barnet inte kan anses förstå innebörden av ska föräldrarna enligt dagens regler istället ta emot gåvan. Om en förälder själv ger sitt barn en gåva ska överförmyndaren informeras och en god man utses. Den gode mannen ska också godta gåvan för att den ska bli giltig. Men ett stort problem är att överförmyndaren ofta inte informeras om gåvor till barn.

Det betyder att många av de skulder som barn har fått till exempel på grund av att familjens bil är skriven på dem är ogiltiga eftersom bilen inte har skrivits över på barnet på laglig väg. Det är oacceptabelt att det finns barn som ansvarar för sina föräldrars skulder på hundratusentals kronor. I en skrivelse till regeringen har Barnombudsmannen och Konsumentverket därför föreslagit en rad förbättringar som även Kommunförbundet har ställt sig bakom.

Barn får inte ingå avtal utan vårdnadshavarens samtycke. Trots detta har många barn skulder som kommer från avtal som föräldrarna inte har samtyckt till. Det förekommer också att föräldrar godkänner avtal utan att veta om de eller barnen kommer att kunna betala notan. Det kan till exempel gälla en prenumeration på en tidning eller ett inköp som barnet har gjort via Internet.

Barns skulder består främst av obetalda skatter, skulder som kommer från bilar som föräldrarna har överfört på sina barn, skulder för böter i brottmål samt skulder för avgifter till Brottsofferfonden och skadestånd. I kronofogdens register i Göteborg finns bland annat en skuld till kommunen för obetalda skolluncher på 1 800 kronor och en skuld till en optiker på 2400 kronor. I ett systematiskt urval av ansökningar om betalningsföreläggande på personer som är 18 år eller yngre under en treårsperiod fanns bland annat skulder för avgifter till musikskola och vårdavgifter.

Enligt lagen är det föräldrarna som ansvarar för barns vård- och utbildningskostnader. Barn borde därför inte kunna bli betalningsskyldiga för sin egen skolgång eller sjukvård. Men det blir de med dagens regler. Det är ännu ett tecken på att dagens regler inte är tillräckligt bra. En grundlig översyn behövs för att klargöra när en förälder ska anses vara ansvarig för skulder och när det är korrekt att skulden står i barnets namn. I dag är det oklart om det är föräldern eller barnet som ansvarar för ett avtal i barnets namn som föräldern har godkänt.

Den som får en betalningsanmärkning kan senare i livet få problem med att få hyreskontrakt, telefonabonnemang, lån på banken och att få vissa arbeten. Många, både barn och vuxna, är inte medvetna om vad det får för konsekvenser. Barn som har en betalningsanmärkning får en sämre ekonomisk start i vuxenlivet än andra. Många gånger är det dessutom barnens föräldrar som har försatt dem i den situationen.

En bärande tanke i FN: s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och föräldrabalken är att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Föräldrarna ska inte kunna skuldsätta sina barn.

Vi föreslår bland annat att:

· Kronofogdemyndigheten bör få en skyldighet att alltid informera överförmyndaren när den får veta att ett barn har skuldsatts.

· Kronofogdemyndigheten bör alltid, innan ett barn registreras i deras register, utreda om skulden inte ska registreras på föräldern istället för på barnet.

· Det bör utarbetas klara regler för i vilka situationer föräldrar och/eller barn är betalningsansvariga.

· Det bör införas en regel i föräldrabalken som säger att det krävs överförmyndarens samtycke för att barn ska kunna köpa och sälja bilar och motorcyklar.

Lena Nyberg
Barnombudsman
 
Evert Lindholm
Förbundsdirektör Svenska Kommunförbundet