Behåll stöd vid växelvis boende

Barnombudsmannen ser med oro på förslaget att avskaffa underhållsstödet i familjer där barnen bor växelvis hos mamma och pappa. Om det blir verklighet kan det drabba ekonomiskt svaga familjer. Vi efterlyser en konsekvensanalys av vilka följder ett slopat stöd skulle få för barnen, skriver Lena Nyberg.

Publicerad i: Göteborgs Posten

De barn som lever i familjer med ensamstående föräldrar tillhör ofta de mest ekonomiskt utsatta i vårt samhälle. I familjer med ensamstående föräldrar är ekonomin oftare ett problem än i familjer med två föräldrar som försörjare. Extrautgifter kan bli en börda. Inte minst de avgifter som alltför ofta tas ut i skolan för utflykter, teaterbesök, skolresor, klasskassor och andra insamlingar. Alla har inte råd att skicka med sina barn pengar till en skolresa eller en god matsäck till utflykten. Det förekommer att föräldrar sjukskriver barnet för att man inte har råd med extrautgifterna.

Uppskattningsvis lever 235 000 barn och ungdomar mellan 0-17 år i familjer med en låg ekonomisk standard. 147 000 barn levde år 2002 i familjer som fick ekonomiskt bistånd någon gång under året. Det motsvarar 7,6 procent av Sveriges nästan 2 miljoner barn och ungdomar. Den högsta andelen familjer med bistånd hade Malmö med 24 procent i kommunen, följt av Landskrona 21 procent och Göteborg 15 procent enligt regeringsrapporten Ekonomiskt utsatta barn. Andelen barn 0-5 år till en ensamstående förälder som riskerar ekonomisk utsatthet har ökat kraftigt under de senaste åren, från 15 procent 1991 till 47 procent år 2002.

När det gäller underhållsstöd vid växelvis boende är det viktigt att slå fast att det är ett betydelsefullt ekonomiskt tillskott i familjer med dålig ekonomi. Det är också viktigt att reglerna för stödet inte stimulerar ekonomiskt svaga föräldrar att välja växelvis boende av den anledningen. Reglerna kring underhållstödet bör därför utformas så att barnen tar minsta möjliga skada. Pengar är ofta en konfliktkälla mellan två föräldrar som har separerat. Pengar är också ofta en laddad fråga i familjer med dålig ekonomi.

Det är positivt att regeringen nu satsar ekonomiskt på de barnfamiljer som lever i en svår ekonomisk situation. Det behövs eftersom klyftan mellan de barn som har det ekonomiskt väl förspänt och de som lever under knappa förhållanden ökar.

Men vi ser med oro på förslaget att avskaffa underhållsstödet i familjer där barnen bor växelvis hos mamma och pappa. Förslaget har nyligen varit ute på remiss och blir det verklighet kan det slå hårt mot barnfamiljer som redan i dag har en kärv ekonomi eftersom underhållsstöd betalas ut till föräldrar med låg inkomst. Barnombudsmannen efterlyser en barnkonsekvensanalys över vilka följder ett slopat stöd skulle få. Det saknas i förslaget.

FN: s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) betonar hur viktigt det är att ett barn har nära kontakt med sina båda föräldrar. Att föräldrarna är delaktiga i barnets uppfostran även om de inte lever ihop. Mammor och pappor i Sverige är vid en internationell jämförelse bra på ett delat ansvar. Genom underhållstöd bidrar samhället till att göra det möjligt för barnen att bo hos båda föräldrarna efter en separation. Det ligger i linje med barnkonventionens intentioner.

Ett avskaffat underhållstöd i familjer där barnen bor växelvis riskerar att få oönskade effekter. En följd kan bli att föräldrar ansöker om enskild vårdnad enbart av ekonomiska skäl för att få rätt till underhållsstöd. Enskild vårdnad om ett barn medför att den andra förälderns inflytande över viktiga beslut i barnets vardag minskar.
Om underhållsstödet slopas kan föräldrar bli hänvisade till att söka socialbidrag för att ett växelvis boende för barnet ska kunna bli verklighet. Många föräldrar drar sig för att söka socialbidrag. Dessutom visar flera rapporter att kommunernas socialbidragshandläggare inte uppmärksammar barnperspektivet i tillräcklig utsträckning när de beslutar om ekonomiskt bistånd.

Därför är det tveksamt att lägga över ansvaret för barnets försörjning på kommunerna. Deras bedömning av vilka som ska få ekonomiskt bistånd eller inte kan komma att skilja sig åt. Det kan få till följd att biståndet varierar beroende på var man bor. Man kan också befara att ett slopat stöd även kan öka konflikterna mellan föräldrarna. Det kan i sin tur leda till fler processer i domstol med föräldrar som tvistar om var barnet ska bo. Det skulle drabba barnen.

Enligt förslaget skulle ett slopat underhållsstöd vid växelvis boende innebära en besparing på cirka 25 miljoner kronor inom underhållsstödet. Detta är av marginell betydelse jämfört med den nytta stödet har sett ur barnets perspektiv. I dag har domstolarna möjlighet att döma till växelvis boende mot en förälders vilja. Enligt vår uppfattning är det inkonsekvent om staten å ena sidan kan tvinga ett barn till ett växelvis boende men å andra sidan inte tar ansvar för att garantera barnets försörjning.
Barnombudsmannens anser därför:
 
 att underhållstödet vid växelvis boende ska behållas
 att underhållstödet ska höjas och indexregleras 
 att avgifter för aktiviteter i skolan inte får förekomma

Lena Nyberg
Barnombudsman