Skärp elevers rättsskydd!

Hans Persson, ordförande för Sveriges skolledarförbund, anser att skolmiljön riskerar att försämras om utredningens förslag går igenom. Han vill i stället att arbetet med värdegrundsfrågorna intensifieras och vidareutvecklas.

Införd i: Dagens Samhälle

Det har vi inget emot, men när ingenting annat hjälper måste det finnas bestämmelser som tar tillvara den enskilde elevens rätt.

Vi välkomnar därför förslaget om ett ökat skydd mot diskriminering och annan kränkande behandling för elever i förskola, skola och fritidsverksamhet.
Det kan bidra till att förbättra vardagsmiljön för barn och ungdomar. Många barn och ungdomar framhåller arbetsmiljön i skolan och mobbning som de viktigaste frågorna för oss att arbeta med.

Det är också positivt att utredaren föreslår en bestämmelse som riktar sig direkt mot personalen. Det är tyvärr alltför vanligt att vuxna i skolan kränker elever.
Dessvärre kan förslaget komma att innebära att skolan antingen kommer att kunna "dokumentera sig fri" från ansvar eller skylla ifrån sig på omständigheter som den inte kunnat råda över. Skrivningar i betänkandet tyder på det.

Barnombudsmannen anser inte att förslagen är tillräckligt skarpa och tror också att det kan bli komplicerade gränsdragningsproblem mellan olika myndigheter. Var ska till exempel gränserna dras för vårt, Skolverkets respektive Myndigheten för skolutvecklings uppdrag?

FN:s barnrättskommitté anser att myndigheter av vår typ bör handlägga enskilda ärenden. En sådan lösning kunde ha övervägts. Skolverket och Myndigheten för skolutveckling skulle då ha kvar sina tillsyns- respektive utvecklingsuppdrag. Frågan om Barnombudsmannen ska biträda barn i enskilda ärenden bör utredas separat.

Lena Nyberg,
barnombudsman