Urvattnat lagförslag om sexualbrott

Alla grova sexuella övergrepp som vuxna begår mot barn under 15 år borde bedömas som våldtäkt mot barn. Det är beklagligt att regeringen inte föreslår detta i sitt preliminära förslag till ny sexualbrottslagstiftning.

Införd i: Göteborgs Posten

Justitiedepartementet har valt en annan linje än den Sexualbrottskommittén gjorde i sitt slutbetänkande. Kommittén hade ett starkare barnperspektiv i sina förslag. När riksdagen till sist fattar beslut om en ny sexualbrottslag är det ytterst viktigt att skärpningar och förändringar blir tillräckligt tydliga och kraftfulla.

Barn är alltid mer utsatta än vuxna. Därför är det positivt att regeringen vill införa en ny brottsrubricering som kallas våldtäkt mot barn. Förändringen är mycket viktig eftersom den kommer att innebära att det inte, som i dag är fallet, ska krävas att tvång har förekommit för att någon ska kunna dömas för våldtäkt mot barn. Positivt är också att preskriptionstiden för allvarliga sexualbrott mot barn förlängs och ska räknas först från den dag som barnet fyller 18 år. Detta är också viktigt eftersom barn ofta har svårt att berätta om de har utsatts för övergrepp, inte minst när övergreppen ofta har begåtts av någon som barnet står i någon form av beroendeställning till. Det kan vara en förälder, styvförälder, släkting eller en bekant.

Positivt i förslaget är också att det skulle bli möjligt att i Sverige döma personer som begår sexualbrott mot barn utomlands, även om handlingen inte är straffbar i det land där den har begåtts.

Vi välkomnar också att begreppet "sexuellt umgänge" i förslaget ersätts med "sexuell handling". Den nuvarande formuleringen "sexuellt umgänge" ger intryck av att det skulle råda ett slags ömsesidighet mellan offret och förövaren.

Men förslaget är inte tillräckligt kraftfullt sett ur ett barnperspektiv. I justitiedepartementets förslag ligger både rekvisiten och straffsatserna för sexualbrott mot barn mycket nära de som gäller sexualbrott mot vuxna. Barnombudsmannen vill poängtera att det bör införas som en försvårande omständighet att ett barn står i beroendeställning till en vuxen och att det därför bör införas i den nya lagen och i samtliga bestämmelser som gäller sexualbrott mot barn.

Alla sexuella handlingar med barn under 15 år är förbjudna. Utgångspunkten måste därför vara en annan när det är barn som har utsatts än när offret är en vuxen. Barn är alltid mer utsatta än vuxna. Barnombudsmannen håller med Sexualbrottskommittén som i sitt betänkande konstaterade att "barn skall vara helt fredade från att utsättas för sexuella närmanden".

Alla grova sexuella övergrepp mot barn under 15 år måste betraktas som våldtäkt mot barn. Enligt vår uppfattning finns det en rad sexuella handlingar som är lika kränkande för ett barn som ett samlag, dit hör till exempel att en vuxen tvingar ett barn att röra dennes könsorgan. Den enda situation som enligt vår uppfattning kan motivera mildare straff är när förövaren själv är ett barn.
Förslaget ligger nu på justitiedepartementets bord efter att ha varit ute på remiss. Vi hoppas att regeringen tar till sig av kritiken och föreslår en skärpt lagstiftning med ett tydligare barnperspektiv.

Det har gått sex år sedan Sexualbrottskommittén tillsattes. Det dröjer innan ett liknande tillfälle att införa viktiga skärpningar i lagstiftningen återkommer. Därför är det ytterst viktigt att de ändringar som nu görs blir så tydliga och genomtänkta som möjligt.

Barnombudsmannens förslag i korthet:

  • Alla grova sexuella handlingar som begås mot ett barn under 15 år bör betraktas som våldtäkt mot barn.
  • Sexualbrott mot barn måste straffas hårdare än samma handling mot en vuxen.
  • Barnets beroendeställning till den vuxne måste vägas in när straffet bestäms. Barn är inte bara beroende sina föräldrar, det bör även gälla styvföräldrar, andra släktingar, lärare, fritidsledare och förskolepersonal.

    Lena Nyberg
    Barnombudsman
  •