"Lyssna bättre på barnens åsikter"

Många barn i Sverige har det bra ställt sett ur ett socialt och materiellt perspektiv. Men det finns brister och växande problem även i vårt välfärdssamhälle. De ekonomiska klyftorna ökar och det finns många familjer där våld, missbruk eller psykisk sjukdom hör till vardagen.

Införd i: tidningen Östra Småland

Sverige har på många områden hunnit långt i arbetet med barns rättigheter jämfört med andra länder, men det finns mycket kvar att göra. Barnombudsmannens uppgift är bland mycket annat att öka kunskapen om barnkonventionen på lokal, regional och nationell nivå.

Under 2005 kommer vi att arrangera regionala konferenser för att bland annat sprida kunskap om framgångsfaktorer när det gäller att arbeta med barnkonventionen på olika nivåer i samhället. För att lyckas med detta försöker vi granska barns och ungas vardag. Barnkonventionen kan vara ett tydligt stöd för dem som arbetar med barns villkor och rättigheter.
 
Vi har föreslagit att man bör inrätta lokala barnombud runt om i landet. De skulle kunna ta tillvara barns och ungdomars rättigheter. I rapporten Uppdrag barn och unga föreslår vi att kommuner, landsting och regioner borde inrätta barnombud. Det finns ett fåtal sådana ombud som arbetar framgångsrikt, bland annat i Uppsala och i Västerås.

Det behövs lokala företrädare, barnperspektivet kan då öka i alla verksamheter som rör barn och unga. FN: s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, har funnits i femton år och Sverige har förbundit sig att leva upp till den. Riksdagen har antagit en strategi för barnkonventionen som innebär att konventionens anda ska genomsyra allt beslutsfattande som rör barn och unga.

Barn måste redan från tidig ålder kunna påverka beslut som rör deras liv. Även små barn har rätt att uttrycka sin vilja i frågor som rör dem.

Om fler beslutsfattare gör barnkonsekvensanalyser när beslut om besparingar ska göras inom skola och omsorg skulle det bli tydligt att kortsiktiga besparingar inom förebyggande arbete ofta kan ge ökade kostnader på längre sikt.

Elevernas möjlighet till inflytande över schemaläggning, skolmåltider och den psykiska och fysiska arbetsmiljön i skolan behöver stärkas. Vi vuxna måste lära oss att lyssna bättre på deras behov och önskemål. Det är först när vi vuxna tar barnens åsikter på allvar som vi kan ge dem en bra vardag.
 
Barnombudsmannen försöker genom bland annat enkäter bilda oss en uppfattning om hur långt arbetet med barnkonventionen har kommit. I 2003 års enkät svarade 83 procent av kommunerna att de har diskuterat konventionen i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen. Det är betydligt fler än vid en liknande enkät 2001. Landsting och regioner har inte kommit fullt lika långt. Femton landsting har inte fattat beslut om barnkonventionen, vilket är samma antal som 2001.

Länsstyrelserna har i sina regleringsbrev som styr deras verksamhet 2004 fått i uppdrag att arbeta med att genomföra barnkonventionen i det arbete som rör barn och ungdomar. Torsdagen den 9 september är jag inbjuden till länsstyrelsen Kalmar för att föreläsa om konventionen och om vårt arbete med att förverkliga den på olika nivåer i samhället.
 
Lena Nyberg
Barnombudsman