Barn ska inte sitta i häkte

Barn ska i princip inte placeras i häkte. Det innebär inte att barn inte kan bli häktade. Det är häktets miljö som är olämplig för barn och unga.

Brev till ledarsidan i Smålandsposten

Nyligen intervjuades jag i Sveriges Radio Kronoberg om Barnombudsmannens inställning till att låta barn sitta i häkte. Jag uttalade mig inte i det enskilda ärendet, utan på ett generellt plan. Barnombudsmannen ska inte agera i enskilda ärenden eller överpröva andra myndigheters beslut, som domstolars beslut och domar.
 
Vår åsikt är tydlig. Barn ska i princip aldrig placeras i häkte tillsammans med vuxna. Det måste finnas alternativ för barn som häktas, institutioner som är godtagbara ur rättssäkerhetssynpunkt och miljöer där det tas hänsyn till barnens särskilda behov.

All kunskap och erfarenhet talar emot att barn ska placeras i häkten tillsammans med vuxna. Europas barnombudsmän har vid ett flertal tillfällen diskuterat frågan och är helt eniga. De flesta länder i världen är överens om att barn och ungdomar som häktas ska placeras på institutioner som är anpassade efter barns och ungas särskilda behov. Det är också mycket viktigt att de som häktats inte placeras tillsammans med barn som befinner sig på institutionen av till exempel familjeskäl.

FN: s barnrättskommitté i Genève har uttryckt oro över att det förekommer att barn och vuxna placeras i samma häkte i Sverige.

Om ett barn placeras i häkte är risken stor att hans eller hennes asociala beteende kan öka i umgänget med vuxna som i många fall är kriminella. Miljö på häktena är inte anpassade utifrån barns och ungdomars behov.
Vi får inte glömma bort att syftet med en häktning är att säkerställa att en rättvis rättegång kan äga rum. En häktning är inte ett straff, eftersom personen ifråga inte har dömts för något brott.

Detta gäller även när det är fråga om de allra grövsta brotten. Ett barn ska givetvis ses som oskyldigt till motsatsen har bevisats, på samma sätt som fallet är med vuxna.

Det är naturligtvis inte möjligt att säga att en häktning aldrig kan bli aktuell för en person under 18 år. Barn som häktas måste ibland beläggas med restriktioner, vilket kan innebära att deras kontakt med omvärlden begränsas. Däremot måste en häktning vara den absolut sista utvägen. Denna inställning stöds inte bara av FN: s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, utan även av FN: s minimiregler när det gäller behandlingen av unga lagöverträdare.

FN: s barnrättskommitté rekommenderade i början av året Sverige att se över vår lagstiftning för att försäkra oss om att den är i full överensstämmelse med såväl barnkonventionen som FN: s minimiregler. Minimiregler slår även fast att det ska finnas alternativ till häkten, institutioner som uppfyller de behov och rättigheter som ett barn har.

Det är självklart Barnombudsmannens uppgift att värna om alla barns rättigheter. Att vara barnombudsman innebär att företräda alla barn och ungdomar i Sverige. Det gäller inte minst dem som befinner sig i utsatta situationer. De kan vara brottsoffer, vittnen eller misstänkta förövare. De behöver stöd på olika sätt för att på ett så bra sätt som möjligt kunna gå vidare i livet.

Lena Nyberg, barnombudsman