"Full fart framåt 2005"

Krönika av: Lena Nyberg, barnombudsman
Ur: Barnombudsmannens nyhetsbrev, nr 1 -05


Året har gjort en rivstart. Redan den 11 januari samlades några av Sveriges barnrättsförespråkare i Genève för att lyssna till när FN:s barnrättskommitté ställde frågor till Sveriges delegation. Frågorna var som vanligt många och rörde alla tänkbara områden. En del av diskussionen kom att handla om Barnombudsmannen som myndighet och om våra befogenheter. Kommittén framhöll vikten av att barn måste kunna få sin rättssak prövad. Det ställdes även frågor kring barnperspektivet i rättväsendet, stress bland ungdomar, hur de asylsökande barnens rättigheter efterlevs och om vad som görs för att motverka rasism. Kommittén framhöll vikten av att Sverige även fortsättningsvis måste vara en god förebild för andra länder och att de ställer höga krav på Sverige.

Två veckor senare kom kommitténs synpunkter på Sverige. En del av de synpunkter som kom från kommittén rör stora frågor som kräver förändringar i lagar eller andra politiska beslut. Men där fanns även många frågor som handlar om förändringar där vi alla kan bidra inom ramen för de uppdrag och möjligheter vi har i dag. En del av problemen bottnar dessutom i vuxnas attityder till barn och unga. Om varje vuxen ökar sin respekt för barns och ungas åsikter så kommer vi en bit på väg.

Full fart framåt är det även på de regionala konferenser som vi anordnar på uppdrag av regeringen. På de tre konferenser som hittills har ägt rum har sammanlagt 550 personer deltagit och många har uttryckt sin glädje över att de fått ny energi i arbetet med att förverkliga barnkonventionen. Ytterligare två konferenser kommer att anordnas under mars och i början av april.

I början av ett nytt verksamhetsår har man anledning att titta framåt för att planera vad man ska göra under kommande år, men även titta bakåt för att göra bokslut och se vad fick vi gjort under det förra året.

Vår verksamhetsplanering för 2005 är just avslutad och vi står inför många spännande utmaningar. Vi kommer att göra en ny enkätundersökning bland alla landsting för att få en lägesbild när det gäller barn- och ungdomspsykiatrin. Vi ska utveckla vårt arbete kring barnkonsekvensanalyser. De yngsta barnen kommer att bli huvudtema för ett par år framöver. Vi ska både utveckla våra metoder för att få information från de barn som är mellan 0 och 5 år och försöka att inventera viktiga sakområden som rör dessa barns vardag. Läs gärna mer i vårt planeringsdokument.

Om man tittar tillbaka på 2004 var det ett mycket aktivt och spännande år för oss på myndigheten. Vi har arbetat med frågor som arbetsmiljön i skolan, barn på institution, barnperspektivet i revisionen och hur man samtalar med barn. Ett viktigt område som vi arbetat med är barn och droger, vilket blir huvudtemat för den årsrapport vi överlämnar till regeringen den 30 mars. Vi hoppas att den kommer bidra till den pågående diskussionen om hur vi kan minska förekomsten av droger bland våra barn och unga.

Under förra året ökade antalet ärenden till myndigheten med 36 procent jämfört med året innan. Vi svarade på 49 remisser, hade 34 studiebesök och skrev 20 debattartiklar, deltog vid åtskilliga utbildningar för personal inom myndigheter, förtroendevalda inom kommuner och informerade olika typer av yrkesföreningar. Vi kunde även avläsa en del konkreta resultat såsom förändrade regler inom kriminalvården så att barn till frihetsberövade får något bättre villkor. En utredning om arbetsmiljölagen har fått direktiv med tydligt barnperspektiv. Även när det gäller skuldsatta barn kan vi notera att reglerna har förbättrats. Det är med stolthet som vi kan konstatera att vårt arbete gör skillnad! Läs gärna mer i vår årsredovisning.

Så nog är det full fart framåt allt!

Lena Nyberg
Barnombudsman