Ungdomar har rätt att påverka sin vardag

Av Sveriges 291 kommuner har 173 fattat beslut om att omsätta FN:s konvention om barnets rättigheter – barnkonventionen– i praktiken. Det finns olika metoder för att genomföra konventionens intentioner. Nästan alla kommuner säger att barn och unga har möjlighet till inflytande i den kommunala verksamheten och den vanligaste formen för att påverka verkar vara elev- och ungdomsråd. Ändå är det många barn och ungdomar som säger till oss att de inte känner till att de kan påverka sin vardag, eller hur de ska gå tillväga.

Införd i: Norrländska Socialdemokraten

Nu kommer konferensen Full fart framåt! till Luleå. Barnombudsmannen är arrangör och på uppdrag av regeringen har vi i år arrangerat regionala konferenser för att sprida kunskap om arbetet med barnkonventionen. Den avslutande konferensen äger rum i Luleå den 5 april.

Vi vill visa på goda exempel på hur arbetet med barnkonventionen kan bedrivas.
Beslutsfattare och tjänstemän ser inte alltid att konventionen kan vara ett verktyg i arbetet med att förbättra barns och ungas villkor. Umeås ungdomsombud ska beskriva arbetet med att förbättra kommunikationen mellan vuxna och ungdomar. Vännäs familjecenter visar på samverkan där barnen sätts i fokus. Gällivare beskriver hur de arbetade fram ett ungdomspolitiskt handlingsprogram och om kommunens ungdomsråd.
Här är några andra framgångsrika sätt att arbeta med barnkonventionen:

 Ge barn och unga ett verkligt inflytande över frågor och verksamheter som berör dem. Vuxna måste väga in deras synpunkter i beslut som fattas. Det gäller alla, oavsett ålder, kön, bakgrund eller om barnet har ett funktionshinder.

 Öka kunskapen om hur man samtalar med barn.

 Låt barn och unga vara med i planeringen av bostadsområden, utemiljöer och när vägar planeras. Barn är experter på sin egen miljö, de vuxna ansvariga för besluten.

 Stödet till barn i utsatta miljöer bör samordnas.

 Skolhälsovården måste få resurser att möta den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga. Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) ska omgående hjälpa dem med allvarligare problem.

 Fler barn än tidigare tvingas att ha två daghemsplatser när föräldrar separerar. Vid växelvis boende är det inte rimligt med två helt olika vardagar.

 Ingen elev ska behöva känna sig rädd eller otrygg i skolan. Nolltolerans mot mobbning och vuxna ska vara föredömen.

 Skapa mötesplatser för barn och unga på fritiden. Alla måste ha kunna få träffa jämnåriga, inte minst barn med funktionshinder.

Lena Nyberg,
barnombudsman