Barn är experter på sina egna liv

Vi vuxna tror att vi har ett barnperspektiv eftersom vi säger att vi minns hur det var när vi var små. Men det går inte att jämföra. Ett verkligt barnperspektiv är att lyssna och ta till sig det som barn och ungdomar förmedlar. Det skriver barnombudsmannen Lena Nyberg som nästa vecka talar vid konferensen ”Röster som räknas”, arrangerad av Sveriges Kristna Råd.

Införd i: Sändaren

Vi vuxna behöver bli bättre på att lyssna på och ta till oss av vad barn och ungdomar har att säga. Men det räcker inte. Barn och unga behöver själva lära sig mer om vad det innebär att ha rättigheter. Och rätten att bli hörd och lyssnad till är inte detsamma som att få bestämma allt.

Barn har rätt till kultur. Men precis som med alla andra rättigheter i FN: s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, krävs det att vi vuxna fattar besluten och ansvarar för att rättigheterna blir tillgodosedda.

Rätt till kultur
Barnkonventionen slår fast att varje barn har rätt till kultur. Vissa barn har engagerade föräldrar som kan och har råd att visa på olika former av kultur. Andra barn har inte sådana förutsättningar och då blir skolan och föreningslivet mycket viktiga för att väcka barnens intresse för kultur.

I vår senaste rapport ”Konst, hur man lever å lite annat” har drygt 1 100 elever svarat på hur de ser på den kultur de får genom skolan på fritiden. Många svarar att de inte är särskilt nöjda med att de får läsa så mycket böcker i skolan. Varför inte, kan vi som vuxna undra? Eleverna svarar bland annat att de inte har fått vara med och påverka i skolan. Både barnkonventionen, läroplanen och skollagen betonar att barn och unga har rätt till inflytande i frågor som berör deras liv. Det borde vi tänka på varje dag.

Barnets rätt till kultur är viktigt för att ge barn och unga möjlighet att genom till exempel konst, musik, litteratur och drama söka och finna sig själva och sin egen roll. Att få lära sig att uttrycka sig på olika sätt ger goda förutsättningar för både självkänsla och självförtroende. Kulturen är en unik arena där barn och ungdomar kan finna former för att formulera och föra fram sina tankar och förmedla sina erfarenheter. På samma gång ger barns kultur oss vuxna en bättre insikt i hur det är att vara barn eller ung i dag.

Familjen är viktigast för barn och unga. Men många andra vuxna inom skolans eller föreningslivets världar spelar också viktiga roller under uppväxten.

Minns hur det var
Vi vuxna tror ofta att vi har ett barnperspektiv eftersom vi säger att vi minns hur det var när vi var små. Men det går inte att jämföra med hur det är i dag.

Ett verkligt barnperspektiv är att lyssna och ta till sig det som barn och ungdomar förmedlar. De är experterna på sina liv. De har kunskaper som vi inte borde ha råd att vara utan. Vuxna ska med sin erfarenhet fatta besluten, men låta barn och unga vara med och påverka.
 
Det här är några tänkvärda ord från Barnombudsmannens ungdomsråd. De är bra att fundera kring både som förälder och i sin yrkesroll:

Skriv och tala så att vi förstår.
 Avfärda inte omedelbart det som vi säger.
 Sprid positiva exempel på hur vi har kunnat vara med och påverka.
nbsp;När det inte blir som vi föreslår, förklara varför!
 Visa uppskattning och respekt för att barn och unga tar sig tid att komma med förslag och synpunkter.

Lena Nyberg
barnombudsman