Avfärda inte barn och unga

Barn och ungdomar har viktiga kunskaper som vi vuxna inte borde ha råd att vara utan. De kan med sina expertkunskaper ge oss vuxna bättre underlag inför de beslut som vi ska fatta. Det är dags att ge barn och unga inflytande för att höja kvaliteten i besluten såväl hemma, i förskolan, skolan, kommunen, inom landstinget och i hela samhället.

Införd i: Kristianstadsbladet

Barn och unga har rätt till inflytande i alla beslut som rör deras liv enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Det handlar om inflytande och inte om att barn och ungdomar ska bestämma. Att vara delaktig är inte detsamma som att bestämma hur det ska bli.

I praktiken betyder delaktighet och inflytande att vi ska låta barn och unga vara med och påverka sina liv under uppväxten. Barndomen har ett värde i sig och ska inte vara en väntan på vuxenlivet.

Nära hälften av de barn som vi har frågat i våra undersökningar säger att de inte kan framföra sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. De uppger att de inte får lära sig i skolan hur de kan påverka samhället.

De få barn och ungdomar som kommit med förslag svarar att de aldrig fick reda på vad som hände med dem. Då är det inte underligt om barn och ungdomar tappar sugen.

Arbetet med att låta barnkonventionen bli en del av vardagen går framåt i Sverige. Men vi måste fortsätta att förändra attityden gentemot barn och unga. Vi bör skilja på vuxnas välvilliga barnperspektiv och barns och ungas egna perspektiv .

Barnombudsmannen ställer regelbundet frågor till kommuner, landsting och regioner om hur de arbetar med barnkonventionen. Arbetet går sakta framåt. 73 procent av kommunerna hade 2005 fattat beslut om att tillämpa barnkonventionen på en övergripande nivå, något fler än 2003. Kristianstad har kommit en bra bit på väg i arbetet med att omsätta barnkonventionen i praktiken. Kommunen arbetar med bland annat ungdomsinflytande. Det är positivt.

Men det som ofta brister i kommunernas arbete är att ge de yngsta medborgarna inflytande. Det är svårare att låta de yngsta komma till tals.

Men barnkonventionen ger barn rätt att komma till tals i alla frågor som berör dem, små som stora. Kommunerna frågar i regel efter barns synpunkter när de är mellan 13 och 15 år, medan åldersgruppen 3 till 5 år i stort sett inte tillfrågas.

Vi vuxna tror ofta att vi har ett barnperspektiv eftersom vi säger att vi minns hur det var när vi var små. Men ett verkligt barnperspektiv är att lyssna och ta till sig det som barn och ungdomar säger.

Vårt ungdomsråd har tips på hur vuxna kan agera för att få fler barn och ungdomar att engagera sig:
 Skriv och tala så att vi förstår.
 Avfärda inte omedelbart det som vi säger.
 Sprid positiva förebilder av hur vi har kunnat vara med och påverka.
 Visa att ni lyssnar genom att återkoppla besluten till oss.
 När det inte blir som vi föreslår, förklara varför.
 Visa uppskattning och respekt för att vi tar oss tid att komma med förslag och synpunkter.

Lena Nyberg
Barnombudsman