Barnen bestämmer familjens konsumtion

I min roll som barnombudsman möter jag ofta barn och unga som berättar att de saknar inflytande och begränsade möjligheter att påverka sina liv. Enligt FN: s konvention om barnets rättigheter -barnkonventionen - har barn rätt till inflytande i alla frågor som berör dem. Det är en mänsklig rättighet och gäller för alla, vare sig du är barn eller vuxen.

Införd i: Market

Om inflytandet brister på många andra håll i samhället så ser det annorlunda ut hemma. Föräldrar är öppna för att låta sina barn påverka familjens konsumtion. Inom familjen får de vara med och påverka storleken på veckopeng, middagsmaten, inköp av tv eller dator, semestermål och klädinköp.

Det verkar vara enklare att låta barn påverka inköp än beslut som har avgörande betydelse för ett barn som till exempel var det ska bo efter en skilsmässa.

I en enkät till Barnombudsmannens kontaktklasser i mellanstadiet svarade 79 procent av barnen att föräldrarna för det mesta lyssnar på vad de tycker, 19 procent, ansåg att föräldrarna lyssnar ibland. Endast två procent av barnen upplevde att föräldrarna sällan eller nästan aldrig lyssnar.

Vad vill barn kunna påverka? Två av tre barn svarar att de vill påverka semesterplanerna, 60 procent sin vecko- eller månadspeng och nästan lika många vilka kläder de ska köpa och vilka aktiviteter de ska gå på.
Vartannat barn vill påverka vad familjen ska äta till middag och pojkarna vill i högre grad än flickorna påverka vilken mat som ska lagas. Flickorna vill i högre grad än pojkarna påverka vilka kläder de ska köpa. Över hälften av barnen upplever att de kan påverka vad familjen ska göra på fritiden. Knappt hälften svarar att de kan påverka storleken på vecko- eller månadspeng.

Redan riktigt små barn är konsumenter i dagens Sverige. Många av dessa två miljoner invånare har tillgång till egna pengar redan som relativt små och många har sparade pengar på banken.

Barn och ungdomar är en viktig målgrupp för alla kommersiella krafter på gott och ont.
Det goda är att många företag ser det som naturligt att ta reda på vad som är viktigt för barn och unga för att kunna nå dem med sina produkter. Men det innebär naturligtvis också ett ansvar från företagen att uppträda med respekt gentemot unga konsumenter. En kraftig marknadsföring riktad till barn riskerar att göra barn i tidig ålder till okritiska konsumenter. 

De icke-kommersiella krafterna har trots allt en del att lära av de kommersiella företagen.
Jag önskar att fler kommuner, landsting och myndigheter också ansträngde sig mer att göra ”marknadsundersökningar” över vad barn och unga anser i olika frågor som berör dem.
Ett verkligt barnperspektiv är att verkligen lyssna och ta reda på hur barn och unga ser på sina liv.

Lena Nyberg
barnombudsman