Dra lärdom av barnen

Hälso- och sjukvården behöver bli bättre på att låta barn och ungdomar komma till tals. Vi vuxna behöver också bli bättre på att lyssna. Vi tror att vi har ett barnperspektiv eftersom vi kanske minns hur det var när vi var små. Men ett verkligt barnperspektiv är att lyssna på kunskaper från dagens barn och ungdomar.

Införd i: Östgötacorren

I Barnombudsmannens senaste årsrapport redovisas närmare 900 högstadie- och gymnasieelevers erfarenheter av hälso- och sjukvården. Mest nöjda är de med bemötandet från ungdomsmottagningarna, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och tandläkaren.

Nästan varannan elev har besökt en ungdomsmottagning. En majoritet ansåg att de blivit lyssnade på och tagna på allvar. Flickorna var mer nöjda än pojkarna. Under 40 procent av eleverna svarade att de kunnat påverka behandlingen.

Bland dem som haft kontakt med BUP ansåg varannan att personalen hade lyssnat på dem, medan något färre ansåg att deras åsikter tagits på allvar.

Hälften av dem som varit på en vårdcentral tyckte att de blivit lyssnade till, men bara en av tre tyckte att de hade kunnat påverka behandlingen. Tre av fyra elever hade sökt upp skolsköterskan. Mer än varannan svarade att de blivit lyssnade till, men bara en av tre tyckte att de kunnat påverka behandlingen.

Genom att ge personal inom hälso- och sjukvården kompetensutveckling i att samtala med barn kan vi vinna mycket. Varje hälso- och sjukvårdsområde borde ta fram metoder för att följa upp hur barn och unga upplever mötet med vården och dra lärdom av detta.

Depressioner, ätstörningar, övervikt, ångeststörningar, tinnitus, allergi och astma är hälsotillstånd och symptom som ökar bland barn och unga.  Det är alarmerande. Men vi kan fortfarande vända utvecklingen.

Vi vuxna tycker att vi ska ha en bra företagshälsovård. Det bör eleverna i skolan också ha!

I den nya skollag som regeringen ska föreslå bör eleverna garanteras en hälsovård med tillgång till skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer.

Lena Nyberg
Barnombudsman