"Visst har många barn det bra, men..."

Visst har barn och unga det bra i Sverige. Många har en hög materiell standard med mobiltelefon, dator, snygga kläder och eget rum. De flesta är friska och lever ett gott liv. Men det är inte hela bilden av barn och ungas vardag. Allt för många lever i ett socialt eller ekonomiskt utanförskap. Otrygghet, mobbning, psykisk ohälsa, stress och en dålig arbetsmiljö i skolan är vardagsproblem som många drabbas av. Tyvärr möter jag i mitt arbete många vuxna som inte tar problemen på allvar. Vuxna tycker ofta att de egna problemen är viktigare.

Publicerad i: tidningen Morgonbris

Men ska vi på allvar kunna skapa bättre förutsättningar för barnen måste vi våga se hur de verkligen har det. Bästa sättet att få kunskap om problem och möjligheter är att bättre lyssna på dem och ta till oss vad de säger.  Vi vuxna tror ofta att vi har barnperspektiv eftersom vi minns hur det var när vi var små eller hur det var att ha småbarn. Men ett verkligt barnperspektiv är att lyssna och ta till sig vad dagens barn och ungdomar säger.

Barn och ungdomar har viktiga kunskaper som vi vuxna inte borde ha råd att vara utan. De kan med sin expertkunskap ge vuxna bättre underlag inför beslut som ska fattas. Det är dags att ge dem inflytande för att höja kvaliteten i beslut såväl hemma, i förskolan, i skolan, i kommunen, inom landstinget och i hela samhället.

Att bli hörd och lyssnad till är en rättighet för barn enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Trots det är det allt för sällan som personer under 18 år får vara med och göra sina röster hörda. Nära hälften av de barn vi har frågat i våra undersökningar säger att de inte kan framföra sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. De säger att de inte får lära sig i skolan hur de kan påverka samhället.

Om vi lyckas ändra på våra egna attityder till barn och ungas vardagsproblem så kan de få en bättre uppväxt än idag. Vi måste ta deras arbetsmiljö på allvar och betrakta den som lika viktig som vuxnas, elevhälsovården ska kunna jämföras med vuxnas företagshälsovård och skoltoaletterna ska vara lika fräscha som på vuxnas arbetsplatser. Vår uppgift måste vara att värna barns rätt till en bra uppväxt och inte bara värna föräldrars rätt till sina barn. Föräldrar kan också behöva stöd i sitt föräldraskap för att barnen ska få det bra.

Barn och unga behöver själva lära sig mer om vad det innebär att ha rättigheter och ta ansvar. Och rätten att bli hörd och lyssnad till är inte detsamma som att få bestämma allt.

Lena Nyberg
Barnombudsman