Operation barnfrid

Det är hög tid att genomföra Operation barnfrid i Sverige. En sådan satsning bör innebära att ett nationellt råd för barnfrid skapas. Det bör bli ett nationellt rådgivande forum som tar upp frågor som rör våld och övergrepp mot barn. Rådet bör uppmärksamma problem och ge förslag på lösningar som kan förbättra situationen för barn som far illa eller riskerar att göra det. Det behövs också en kraftig informationskampanj mot våld.

Införd på: Kvinnofridsportalen.se

Det finns oroande tecken på att barnmisshandeln ökar. Vi vänder oss nu till regeringen med en rad förslag för att få igång en kartläggning av hur vanligt det är att barn upplever misshandel och våld. Ingenting kan vara mer angeläget än att stoppa aga eller våld som en vuxen använder mot ett barn. Vi måste på ett bättre sätt än i dag våga se och orka agera för att barn inte ska utsättas för aga, kränkningar eller andra former av misshandel och övergrepp.

Alla måste våga anmäla när vi misstänker att ett barn far illa. Det gäller att ha civilkurage nog att våga bry sig. Vi kan inte lita på att någon annan gör det. Sverige var det första land som införde ett förbud mot att aga barn. Det är snart 30 år sedan. En stor informationskampanj följde på förbudet och ledde till en attitydförändring i hela samhället.

Vi får tyvärr fortfarande många exempel på att våld och misshandel är en del av många barns vardag. Men vi vet inte hur många barn och ungdomar som det gäller. Det saknas statistik och då vet vi inte heller hur omfattande problemet är. Vi kan bara gissa. Vi vill därför att regeringen tar initiativ till att en statistisk undersökning genomförs bland barn och unga som kartlägger hur vanligt det är med aga, misshandel och våld i hemmen. En attitydundersökning bland föräldrar om deras inställning till aga vore också viktig för att se vad dagens föräldrar anser om aga.

Vi får signaler från olika håll om att fler barn upplever att de blir slagna hemma. Skolsköterskor, socialsekreterare, polis och åklagare vittnar om att det förekommer misshandel i hemmen. Många vi mött och talat med upplever att det har skett en ökning, därför är det extra viktigt att ta reda på hur läget är.
Men vi får inte glömma bort att det förebyggande alltid vara utgångspunkten i arbetet mot barnaga, misshandel och våld. En stor informationssatsning som når alla föräldrar med barn upp till 18 år behövs. Den bör också innehålla information om vilka metoder en förälder kan använda sig av i sin föräldraroll.

Operation barnfrid kan bli en fortsättning på det arbete som Kommittén mot barnmisshandel inledde för ett antal år sedan. Arbetet mot barnmisshandel måste ständigt pågå. Vi vill att regeringen tar initiativ till en statistisk undersökning riktad till barn och unga där de får svara på om de själva har utsatts för aga eller våld i hemmet. En attitydundersökning till föräldrar om vilken inställning de har till barnaga bör också genomföras.

Stödet till föräldrar behöver också stärkas. Det kommer nya generationer föräldrar som måste få information. Men även stöd till barn som kränkts behövs.  Ett barn måste få hjälp och stöd med att våga berätta. Det kan vara minst lika viktigt att förklara för ett barn vad som kommer att hända när barnet berättar vad det har varit med om. Det kan minska barnets oro för vad som kan hända med dem själva eller familjen i framtiden om de vågar berätta.

Visst är vi vuxna ofta medvetna om att man inte får slå barn, men det sker ändå och vi tycker inte att vi vill lägga oss i. Det är ett stort steg att anmäla någon för att man tror att den slår eller trakasserar sitt barn. Men det är naturligtvis en fullständigt självklar rättighet för ett barn att slippa bli utsatt för våld. Barn som far illa har dessutom en större benägenhet att själva bli våldsamma när de växer upp.

Lena Nyberg
Barnombudsman