Ta barnkonventionen på allvar

Det är viktigt att se skillnaden mellan ett välvilligt barnperspektiv ur de vuxnas synvinkel och barns och ungas perspektiv på sina liv och möjligheter. För att vara säker på att vi vuxna har ett reellt barnperspektiv krävs att vi lär oss att lyssna, tar till oss vad barn säger och värderar deras synpunkter på samma sätt som vi värderar vuxnas synpunkter. Det är att visa barn och unga respekt. Skriver Lena Nyberg som är barnombudsman.

Införd i: Västerbottens-Kuriren

Barn och unga har viktiga kunskaper som vi vuxna inte borde ha råd att vara utan. Med bättre beslutsunderlag höjs kvaliteten i besluten, både hemma, i förskolan, skolan och i kommunen. Det tjänar vi alla på!
Barn och unga tycker att vi ska fråga efter deras synpunkter innan vi fattar beslut som är viktiga för dem. Men tyvärr blir barn och ungdomar ofta besvikna och uppgivna över att vi vuxna egentligen inte bryr oss om deras kunskaper och åsikter. Vi lyssnar förstrött, men gör sedan ändå som vi hade tänkt från början.

Många vuxna som jag möter pratar gärna och länge om barns och ungdomars skyldigheter. Men det är inte alltid lika självklart för dem att prata om barns rätt till inflytande. FN: s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ger barn upp till 18 år rätt att framföra sina åsikter och bli tagna på allvar.
Vi vuxna är faktiskt skyldiga att lyssna till barns och ungas synpunkter och väga in dessa när vi fattar beslut.
Nästan hälften av alla barn som vi har frågat i våra undersökningar säger att de inte kan framföra sin åsikt till dem som bestämmer där de bor. De få barn och ungdomar som har kommit med förslag till de vuxna svarar att de aldrig fått veta vad som hänt med förslaget som de hade.

I skolan tycker de flesta elever att lärarna lyssnar. Men det blir alldeles för sällan tal om någon aktiv dialog mellan elever och lärare. Bara varannan elev tyckte att elevrådet på skolan har någon makt att påverka.
Den som bemöts med respekt hemma, i förskolan eller i skolan får självförtroende. Det handlar om inflytande och inte om att barn och ungdomar ska bestämma. Att vara delaktig i beslut är inte detsamma som att bestämma hur det ska bli. Det förstår barn och ungdomar. Därför är det extra viktigt att vuxna berättar vad som händer med de förslag som barn eller ungdomar kommer med. En motivering till varför kommunen till exempel inte har råd med en ny bollplan är respektfullt gentemot dem som kommit med förslaget. Det visar också att de vuxna har tittat på idén, tänkt igenom den och inte bara ignorerat förslaget.

Delaktighet och inflytande för barn och unga får inte bara vara något som vi bara talar om. I praktiken betyder det att låta barn och unga vara med och påverka sina liv under uppväxten. Den som märker att rektorn, kommunledningens ordförande eller en förälder verkligen lyssnar och tar intryck av ett förslag kommer senare under livet troligen att känna att det hon eller han säger spelar roll.

I en av våra enkäter till elever runt om i Sverige frågade vi hur mycket som de har lärt sig i skolan om hur de kan påverka i samhället. Nästan hälften svarade att de lärt sig ganska lite om detta i skolan.

Arbetet med att låta barnkonventionen bli en del av vardagen går framåt. För att öka barnperspektivet i samhället är det viktigt att fortsätta att förändra attityden gentemot barn och unga. Det är viktigt att vi lär oss se skillnaden mellan ett välvilligt barnperspektiv ur de vuxnas synvinkel och barns och ungas perspektiv på sina liv och möjligheter.

För att vara säker på att vi vuxna har ett reellt barnperspektiv krävs det av oss att vi lär oss att lyssna, tar till oss vad de säger och värderar deras synpunkter på samma sätt som vi värderar vuxnas synpunkter. Det är att visa barn och unga respekt.

Lena Nyberg
Barnombudsman