Barn ska inte kunna skuldsättas

Barn ska aldrig behöva bära föräldrars skulder. Detta har Barnombudsmannen arbetat för i många år och det har även lett till resultat. Vi är helt överens med landstingspolitikern Ann-Margret Knapp i Gävleborg som den 10 oktober skrev att barn ska slippa inkasso.

Svar på en debattartikel införd i Arbetarbladet

Hon vill se en lagförändring som innebär att betalningsansvaret för skulder till följd av obetalda patientavgifter inom landstinget ska bäras av föräldrarna. Hon tycker att det är tråkigt att inte Barnombudsmannen reagerat tidigare mot de lagar som skapar stora problem för barnen när de blir vuxna.

Men vi har reagerat. I en skrivelse till regeringen redan 2003 tog Barnombudsmannen och Konsumentverket upp problemet med de skulder barn har fått genom föräldrars agerande. Vi föreslog en rad förändringar som skulle ge barnen bättre skydd. Flera av dessa förslag har blivit verklighet.  Nu återstår att se till att barn aldrig kan bli betalningsansvariga när det är föräldrarna som brustit. Barn ska inte kunna hamna i kronofogdens register. Det finns bestämmelser i föräldrabalken som ska skydda barn mot att bli skuldsatta, men de fungerar ibland dåligt.

Grundtanken med både FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, och föräldrabalken är att föräldrar inte ska kunna skuldsätta sina barn. Trots detta är tusentals barn skuldsatta i Sverige.

I vår skrivelse till regeringen föreslog vi bland annat att:

  • Kronofogdemyndigheten bör få en skyldighet att alltid informera överförmyndaren när den får veta att ett barn har skuldsatts. Denna förändring har genomförts. Kronofogden är numera skyldig att lämna uppgifter till kommunernas överförmyndare varje gång barn eller ungdomar under 18 år registreras i kronofogdens register. Lagändringen kom 2004 och syftar till att minska antalet skuldsatta barn och ungdomar. Kommunernas överförmyndare ska försöka förmå föräldrarna att ta sitt ansvar för skulder som barnet inte ådragit sig själv eller exempelvis tillsätta en god man som kan se till att skulderna läggs på den vuxne.
  • Det bör införas en regel i föräldrabalken som säger att det krävs överförmyndarens samtycke för att barn ska kunna köpa eller sälja bilar och motorcyklar. Sedan oktober förra året kan barn inte längre ensamma registreras på bilar. Därmed går det inte för en vuxen att slippa betala kostnader som p-böter och fordonsskatt. Nu är det vårdnadshavarna som står som betalningsansvariga för till exempel böter som den vuxne ådragit sig.

Vårdnadshavaren kan inte längre vältra över kostnader och skulder från bilinnehav på sina minderåriga barn.
Förändringarna har gett barnen ökat skydd, men det finns fortfarande förbättringar att göra på fler områden där barn fortfarande utan egen förskyllan skuldsätts före 18 års ålder. Hit hör obetalda patientavgifter som uppmärksammats i Arbetarbladet och som vi även påtalade i vår skrivelse till regeringen.

För att uppmärksamma beslutsfattare och allmänhet på problematiken har vi debatterat frågan om barns skulder i medierna i flera år, senast den 5 oktober i Arbetarbladet.

Det är inte rimligt att barn får ta ansvar för föräldrarnas felaktiga agerande eller brist på agerande. Det kan gälla bland annat obetalda skatter, obetalda patientavgifter eller obetalda skolfotoräkningar. Hamnar barnet i kronofogdens register kan konsekvenserna för barnen bli att de den dag de fyller 18 år inte får teckna hyresavtal, telefonabonnemang eller lån.

Vi hoppas att regeringen tar ett samlat grepp så att barn inte kan skuldsättas genom föräldrars agerande oavsett om det gäller patientavgifter, räkningar för skolfoton eller obetalda skatter.

Barnkonventionen fyller 18 år i höst. Ett regeringsförslag som stärker rättigheterna för Sveriges två miljoner invånare som inte fyllt 18 år vore välkommet.

Lena Nyberg, barnombudsman