Försvaga inte arbetet med barns rättigheter!

I ett land med förvaltningsstrukturer på tre nivåer behövs en tydlig aktör som driver på genomförandet av barnkonventionen, skriver BO Lena Nyberg.

Införd i: Dagens samhälle

Intresset för barnkonventionen ökar. Inbjudningarna till Barnombudsmannen från kommuner, landsting, myndigheter, skolor och föreningar är många, liksom studiebesök och inbjudningar från utlandet. Vi hinner i dag inte tillgodose efterfrågan.

FN:s konvention om barnets rättigheter är ett folkrättsligt bindande dokument och ett fantastiskt verktyg i det dagliga beslutsfattandet. Det har vi lärt av samarbetet med revisorer runtom i landet.

Besluten blir bättre och mer genomtänkta när de bygger på fakta och synpunkter från de yngre medborgarna.

Ändå föreslår Statskontoret att barnombudsmannen läggs ner och ansvaret för barnpolitiken splittras. Ingen myndighet föreslås längre ha i uppgift att driva på att barnkonventionen genomförs.

Barn och ungdomar har inte tillfrågats under arbetets gång. Konsekvenserna för dem av förändringarna har inte analyserats. Statskontoret har heller inte förklarat hur barns och ungas synpunkter och kunskaper ska inhämtas i framtiden.

Om förslaget blir verklighet föreslås statens ansvar för genomförandet av barnkonventionen skjutas över på frivilligorganisationerna mer än i dag. Förslaget skulle försvaga arbetet med barns rättigheter i Sverige, som på många sätt är ett föregångsland i fråga om barns rättigheter, men trots allt har mycket kvar att göra.

Arbetet med barnkonventionen är inte slutfört. FN:s barnrättskommitté har rekommenderat Sveriges regering att stärka barnombudsmannens roll och överväga att ge myndigheten rätt att utreda klagomål från barn.

I ett land med förvaltningsstrukturer på tre nivåer behövs en tydlig aktör som driver på genomförandet av barnkonventionen. Det behövs en samlad kraft som lyssnar och för fram barns och ungas åsikter till beslutsfattare lokalt och nationellt.

I vår senaste årsrapport till regeringen tog vi upp de yngsta barnens bristande möjligheter att göra sina röster hörda.

Under åren har vi med framgång arbetat för att stärka barnets ställning i rättsprocessen; medverkat till förändringen att det numera ska göras riskbedömningar i mål om vårdnad, boende och umgänge; medverkat till att alla anstalter och häkten i dag har barnombud som tillvaratar barns intressen när de besöker en frihetsberövad förälder; medverkat till att föräldrar inte längre kan skuldsätta sina barn som tidigare.

Vi har också tagit upp frågor som barn och unga anser vara viktiga: stress, alkohol, droger, arbetsmiljön i skolan, otrygghet, mobbning och misshandel, för att nämna några.

Personer under 18 år utgör en femtedel av Sveriges befolkning. De saknar rösträtt och blir sällan lyssnade till och tagna på allvar inför att beslut fattas som berör dem. Med kunskap och synpunkter från barn och unga kan beslutskvaliteten höjas avsevärt i kommuner, landsting och regioner.

Lena Nyberg
Barnombudsman