Debatt om vårdnad bör bygga på fakta

De flesta barn i Sverige, 73 procent, bor med båda sina ursprungliga föräldrar. När föräldrar flyttar isär har de flesta gemensam vårdnad om sina barn. Av de par som separerade 2005 hade 94 procent gemensam vårdnad.

Replik angående artikel publicerad i Situation Stockholm december 2007.

Barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Debatten om barnets rätt i vårdnadstvister är både viktig och svår. Den ska föras seriöst, med ansvar och alltid utgå ifrån att barnets bästa är det som ska vara avgörande. Överdrivna och felaktiga påståenden gynnar inte barnen. Vi måste hålla oss till fakta.

Mikael Alonzo skriver i en artikel att var femte tonåring i Sverige inte träffar sin pappa. Detta är fel. Statistiken från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att det är cirka 28 000 barn som inte har kontakt med sin far och inte 236 000 barn som hävdas i artikeln.

Han beskriver att av 1 000 vårdnadsfall i Stockholm så har vårdnaden i nittio procent tillfallit mamman. Vi har inte sett denna statistik, men skulle gärna ta del av den. I de komplicerade ärenden som går till domstol ska det göras noggranna utredningar om vad som är bäst för varje enskilt barn. Barnets behov och rättigheter ska styra, inte föräldrarnas. Vi efterlyser studier som granskar hur domstolarna ser på mål som gäller vårdnad, boende och umgänge. Mikael Alonzo skriver att en förälder vinner vårdnadstvister. Det är ett felaktigt synsätt att tala om att vinna ett barn. Barnen är förlorare när vuxna inte kan enas.

Vår utgångspunkt är att barn har rätt att ha kontakt med sina föräldrar. När föräldrar är olämpliga vårdnadshavare kan det finnas missbruk, psykisk sjukdom, våld och sexuella övergrepp med i bilden. Samarbetssvårigheter eller långa avstånd mellan föräldrar kan innebära att det är lämpligast att en av föräldrarna har vårdnaden, vilket inte är liktydigt med att den andra föräldern inte har umgänge med barnet.
Barnombudsmannen bevakar och driver på arbetet med barnkonventionen. Vi företräder barn på ett övergripande plan. Tyvärr kan en förälder välja bort att träffa sitt barn, medan ett barn aldrig kan utkräva sin rätt att träffa en förälder.

Lena Nyberg, barnombudsman