"Ett nytt spännande barnår!"

Krönika av: Lena Nyberg, barnombudsman
Ur: Barnombudsmannens nyhetsbrev, februari 2007


Redan i mitten av februari känns julen långt borta. När jag i helgen var på landet för att städa bort de sista spåren av julen funderade jag på om jag skulle passa på och ta fram påskpyntet på en gång. Våren har liksom en tendens att försvinna snabbt som blixten.

Det kan bero på att man startar varje nytt år med nya friska krafter och ambitioner att göra allt det man inte hann göra förra året. Så är det verkligen hos oss i år. Vi har redan efter drygt en månad på det nya året presenterat två nya skrifter.

Förklara vad som händer är en skrift som förhoppningsvis ska kunna vara ett verktyg för domare, åklagare och advokater som deltar i rättprocesser där barn under 18 år finns med som brottsoffer, gärningsmän eller vittnen. Jag har vid flertalet tillfällen mött ungdomar som har deltagit vid rättegångar, men inte förstått vad som hänt under rättegången. Om man som ung inte förstår vad som händer vid ett så viktigt tillfälle riskerar man att tappa förtroendet för rättssystemet. Vi hoppas att vår skrift ska kunna leda till att det blir mer pedagogiska rättegångar för unga som är inblandade i brottmål. Vi hoppas också att skriften leder till en ökad medvetenhet om barnperspektivet i domstolsprocesserna.

Rustad för revision är den andra skriften vi har presenterat. Den vänder sig främst till revisorer i kommuner och landsting. Tanken är att få revisorerna att granska om beslutfattare på lokal och regional nivå lever upp till sina egna ambitioner. Vi kan se att kommunernas och landstingens fullmäktigeförsamlingar ofta fattar principbeslut när det gäller barnperspektiv och efterlevnaden av FN:s konvention om barnets rättigheter. Men de konkreta besluten i olika ärenden som hanteras i nämnder och styrelser blir inte alltid i konsekvens med principbesluten. Intresset bland revisorerna verkar vara stort och vi hoppas att revisorernas granskning av besluten lokalt och regionalt leder till att beslut som rör barn får hög kvalitet.

Men detta är bara början av ett spännande år. Just nu arbetar många av myndighetens medarbetare med att ta fram vår årsrapport till regeringen. I år kommer vi ha de yngsta barnen som tema. Temat känns viktigt eftersom vi själva inte har haft denna åldersgrupp (0 till 5 år) lika tydligt i fokus tidigare. Temat har också fått oss att fundera extra på hur vi liksom alla andra myndigheter kan utveckla våra former för att även låta dessa barn komma till tals.

Under det här året kommer Sverige återigen att rapportera till FN:s barnrättskommitté. Det är ett viktigt och spännande arbete som sker vart femte år. Vi som myndighet får ge synpunkter på regeringens rapport. Vår ambition är att vara väl förankrade i vad barn och unga själva tycker och tänker inför rapporteringen. Förutom att vi som vanligt kommer att fråga våra barnråd, ungdomsråd och kontaktklasser om vad de tycker är viktigt, kommer vi att prova nya metoder. Bland annat samarbetar vi med Nationalmuseum och deras konstpedagoger för att använda konst som en utgångspunkt för samtal om barns villkor i Sverige i dag.

Barns rätt till kultur har blivit en fråga som ofta tas upp vid olika konferenser och möten. Tack vare de skrifter vi gav ut under förra året har vi nu fått möjligheten att träffa många skickliga och engagerade kulturarbetare runt om i landet som försöker möta barns önskan om kultur. Det är roligt att se att det sker så mycket spännande aktiviteter för att stärka barns rätt till kultur som en följd av att 2007 skulle ha blivit ett barnkulturår. Nu valde regeringen att avstå från temaår, men trots detta har barnkulturen hamnat i centrum på många ställen och en rad spännande aktiviteter för barn kommer att genomföras. Att pröva olika former av kultur ger barn en ökad självkänsla och ökat självförtroende. Kultur skapar tryggare barn med fler sätt att uttrycka sina tankar och synpunkter på och det måste vi vuxna alltid stimulera.

Lena Nyberg
Barnombudsman