Låt också barnen komma till tals

Barn har ofta svårt att få gehör för sina egna idéer om vad de vill göra inom kulturområdet. Det visar Barnombudsmannens rapport Konst, hur man lever, å lite annat med svar från 1 100 barn och ungdomar om hur de ser på kultur i skolan och på fritiden.

Införd på: ttela.se

Elevernas intresse för dans, teater, konst och musik är inte särskilt utbrett. Film är populärast och på fritiden ägnar sig många åt att umgås på internet och ensamma eller i grupp konsumera film, tv, video, dataspel.

Eleverna är inte särskilt nöjda med kulturupplevelserna i skolan. De flesta svarar att de läser böcker i skolan, men bara hälften tycker att det är roligt. Skolan har en viktig uppgift i att väcka läslusten bland eleverna. För barn som inte har läsvanan med sig hemifrån spelar skolan en Mycket viktig roll för att väcka lusten till läsning och en nyfikenhet på andra kulturella aktiviteter.

Få elever tycker att de har inflytande över kulturen där de bor. Det bekräftas också i vår senaste kommunenkät från 2005 där bara var tredje kommun ofta frågar efter barns och ungas synpunkter inför beslut som berör
deras vardag.

Trollhättans kommun uppger i 2005 års enkät att barns och ungdomars synpunkter sällan inhämtas i kultur- och fritidsfrågor. Som många andra kommuner är Trollhättan bäst på att låta äldre barn och ungdomar komma tilltals de gånger som de tillfrågar yngre medborgare. Trollhättan väljer vanligen att fråga 13–17 åringar, men mer sällan från de yngre. En viktig utmaning för Trollhättan, liksom för alla andra kommuner, är att finna metoder för att låta yngre medborgare komma till tals. Alldeles för få kommuner tillfrågar yngre barn inför att beslut ska fattas som berör deras vardag.

Sverige är ett föregångsland när det gäller barnkultur om man jämför med många andra länder. Det är viktigt att visa att barnkultur inte bara ska vara något som görs av vuxna för barn utan också göras med barn och av barn.

Vi vuxna tror ofta att vi har ett barnperspektiv eftersom vi säger att vi minns hur det var när vi var små. Men det går inte att jämföra med hur det är i dag. Ett verkligt barnperspektiv är att lyssna och ta till sig det som
barn och ungdomar förmedlar. De är experterna på sina liv och har kunskaper som vi inte borde ha råd att vara utan. De kan ge vuxna som ska fatta besluten viktiga insikter så att beslutsunderlag blir så bra som det bara
är möjligt. Att ha inflytande och få säga sin åsikt är inte detsamma som att få bestämma.

Lena Nyberg
barnombudsman