"Föräldrar måste få stöd när de behöver det. För barnets skull"

Krönika av: Lena Nyberg, barnombudsman
Ur: Barnombudsmannens nyhetsbrev, april 2007


Våren är här och med den en ny årsrapport från Barnombudsmannen. I år handlar vår rapport till regeringen om de yngsta barnens situation. Skälen till att vi ville belysa situationen för barn mellan 0 och 5 år är flera. I vår egen verksamhet har vi i stor utsträckning arbetat med lite äldre barns rättigheter. Både för oss och för andra har det varit enklare att ta reda på vad äldre barn tycker och vad de har för behov, vilket gjorde det extra angeläget för oss att lyfta de yngre barnens situation. Vi ville också utmana vår egen begränsning när det gäller att kommunicera med yngre barn och ta reda på deras åsikter.

Synen på de yngsta barnen har förändrats mycket under senare år. Idag vet vi att små barn har minnen och att de är individer med egna behov. Trots det är det alltför vanligt att vi vuxna glömmer bort att även de yngsta barnen är egna individer med egna rättigheter. I den allmänna debatten framkommer ibland lite äldre barns synpunkter och rättigheter, men alltför sällan de yngsta barnens. Det är dessutom otroligt lätt att blanda ihop föräldrars synpunkter och behov med barnens rättigheter. Allt som oftast hörs i debatten att om bara föräldrarna mår bra och gör sitt bästa, så blir det bra för barnen.

Visst är det så att de flesta barn i Sverige växer upp med bra och duktiga föräldrar som gör det bästa för sitt barn. Men det är viktigt att komma ihåg att alla inte är lika bra föräldrar och att det finns föräldrar som tycker att det är svårt och som behöver hjälp. Barn är oerhört beroende av välfungerande föräldrar. Många av de problem som kan finnas i relationen mellan föräldrar och barn kan förbli små problem om de avhjälps tidigt och om man sätter in stöd så snart de visar sig vara problem. Men de kan bli till stora och svårlösta problem om det dröjer innan man sätter in stöd.

Det är viktigt att våga erkänna att föräldrarnas väl inte alltid innebär det bästa för barnet. Uppenbart är det så att det provocerar när man pratar om små barns behov och rättigheter. I synnerhet om det kan komma att innebära att vi vuxna får höra saker som vi inte vill höra. Men det är alltid vuxnas ansvar, föräldrars, anhörigas eller professionellas, att se till att barn har goda relationer runtomkring sig. I vår rapport till regeringen vill vi betona hur viktigt det är att föräldrar får stöd när de behöver det. För barnets skull.

Förskolan är också en viktig del av ett barns vardag. Över 80 procent av barnen mellan 1 och 5 år var inskrivna i förskoleverksamhet 2005 och bland 4- till 5-åringar var det 96 procent.  Det innebär att förskolan spelar en viktig roll i ett yngre barns liv. När vi frågade våra kontaktklasser om deras minnesbild från förskolan var en stor del av barnen mycket nöjda med sin tid där. Det är ett gott betyg. Men vi kan se områden där verksamheten skulle kunna bli ännu bättre för att möta barnens behov, både när det gäller att öka barnens inflytande i den dagliga verksamheten och när det gäller att motverka utanförskap.

Även om Sverige är ett av de bästa länder för ett barn att växa upp i så får vi inte slå oss till ro. Vi måste vara medvetna om att det fortfarande finns barn som far illa på grund av våld, vanskötsel eller bristande föräldraskap. Varje gång vi kan möta ett problem i tidigt skede kan vi minska mänskligt lidande och sannolikt också minska de samhälliga kostnaderna för att möta problemet.

Som ett barn lär ha sagt: Barndomen är något som du bär med dig resten av livet!

Lena Nyberg
Barnombudsman