Ge stöd åt nyblivna föräldrar

Varje barn har rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Men det är vi vuxna som bär ansvaret för att rättigheterna omsätts i praktiken. I vår senaste årsrapport till regeringen <em>Klara, färdiga, gå!</em> är de yngsta barnens rättigheter huvudtemat.

Införd på: Corren.se
 
Barn upp till 6 års ålder är mer beroende av sina föräldrar än äldre barn och därmed är relationen till föräldrarna ytterst viktig.

Det är inte länge sedan man trodde att spädbarn varken kände smärta eller uppfattade sin omgivning. Numera vet vi att barn påverkas av ljud och rörelser redan i fosterstadiet, att nyfödda har känslor och kan kommunicera. Men det kan vara svårt att ta reda på vad ett litet barn känner, tycker eller vill. Det tar tid att lära sig lyssna och ta till sig det lilla barnets behov och språk.

För att barn och föräldrar ska må så bra som möjligt är det förebyggande arbetet som görs inom barnavårds- och mödravårdscentraler mycket viktigt.

Vuxna känner sig ibland vilsna i sina roller som föräldrar. Det är viktigt att se att barn är olika och att det som är en bra lösning för ett barn kanske är dålig för ett annat.

Ett bättre utbyggt föräldrastöd har utretts och efterfrågats många gånger och idag verkar behovet av stöd och hjälp till föräldrar vara stort. Det vittnar representanter för många yrkesgrupper om.

Kraven, eller åtminstone de upplevda kraven, i dagens samhälle är många. Den negativa stressen påverkar både föräldrar och barn. Och nyblivna föräldrar kan känna en tomhet och besvikelse över att de inte blev så lyckliga som de hoppades.

Visst har de flesta barn det mycket bra i Sverige.  Men det finns barn som behöver samhällets stöd när föräldrar missbrukar, har psykiska problem eller på annat sätt försummar sina barn. Ett tidigt stöd som utgår ifrån barnets behov och inte föräldrarnas är mycket viktigt.

Vi föreslår därför att regeringen:

  • stimulerar kommuner, landsting och regioner att samverka kring modeller för föräldrastöd, både generellt stöd och ett som riktas till särskilt utsatta grupper
  • ger landsting och regioner i uppgift att sprida varningsinformation till föräldrar om faran med att skaka spädbarn, så kallat Shaken Baby Syndrome, och informera nyblivna föräldrar om detta redan på BB.
  • stimulerar landsting och regioner att stärka och utveckla mödrahälsovården så att den ännu mer kan agera för att stödja den blivande föräldern/föräldrarna

Lena Nyberg, barnombudsman