Tillåt barn anmäla våld i hemmet

Barn i familjer där våld förekommer utsätts för ett psykiskt lidande som är helt oacceptabelt. Vi vet inte hur många barn som i dag tvingas bevittna våld i hemmet. I början av 2000-talet uppskattade Kommittén mot barnmisshandel att vart tionde barn någon gång hade upplevt våld i hemmet och att cirka hälften av dessa barn ofta hade gjort det. Dessa barns situation behöver tas på större allvar.

Införd i: City

Vi anser att det bör betraktas som ett brott enligt brottsbalken när ett barn upplever att en person brukar våld mot en närstående vuxen inom familjen. Att leva i en familj där en närstående vuxen misshandlas kan vara minst lika svårt att uppleva som att själv utsättas för misshandel.

I en skrivelse till regeringen föreslår vi att barn som bevittnar våld mot en närstående vuxen ges fullständig status som brottsoffer, det vill säga som målsägande. Både den vuxne som direkt utsatts för våldet och barnet som indirekt har bevittnat det kan då ses som brottsoffer fullt ut.

I höstas trädde nya regler i kraft som innebär att barn som ser eller hör en närstående vuxen bli slagen inom familjen betraktas som brottsoffer genom att de blir berättigade till brottskadeersättning. Ett barn kan få viss ersättning från Brottsoffermyndigheten för psykiskt lidande och socialnämnderna bör även erbjuda barnen stöd och hjälp.

Men brottet anses fortfarande bara ha begåtts mot den vuxne som till exempel har blivit slagen. Barnet betraktas inte som målsägande enligt rättegångsbalken. Barnet kan inte polisanmäla att ett brott har begåtts mot barnet självt, eftersom brottet inte anses riktat mot barnet.

Om ett barn som upplevt våld hemma betraktas som målsägande enligt rättegångsbalken innebär det att brottet även begåtts mot barnet. Den som utövar våld mot en förälder begår samtidigt ett brott mot barnet som hört eller sett det.

Barnet kan då som målsägande på egen hand anmäla brottet till polisen. Så länge barnet inte betraktas som målsägande kan barnet inte få en särskild företrädare som företräder henne eller honom vid en förundersökning eller rättegång.

Det är inte ovanligt att en vuxen lever kvar i en våldsam relation. Ett barn är därmed beroende av vad föräldern gör eller inte gör och barn är ofta lojala med sina föräldrar. Med en lagskärpning kan den lojalitetskonflikt till föräldrarna som barnet annars kan känna dämpas.

Polisen anmäler inte alltid till socialtjänsten om ett barn har bevittnat våld inom familjen. Socialnämnderna har olika rutiner och behandlingsalternativ för de här barnen. Med en förstärkt lagstiftning kan dessa barns livssituation bättre tas på allvar i rättsväsendets och socialtjänstens arbete.

Lena Nyberg, barnombudsman