Våld mot barn är alltid fel

När en förälder lyfter handen för att slå sitt barn är detta misshandel. Detta är tydligt i svensk lagstiftning och något som alla ska följa. Det skriver barnombudsmannen Lena Nyberg i ett svar på Correns ledare den 15 maj om uppfostringsvåldet i Sverige.

Införd i: Corren

Inget barn ska behöva uppleva våld hemma. En förälder får inte kränka sitt barn. Grundtanken i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är att alla barn har lika värde. Inget barn får diskrimineras. Tyvärr kan vi konstatera att barnmisshandel förekommer i alla samhällsklasser och i alla olika grupper.

Vi vet inte hur vanligt det är att barn i Sverige misshandlas av sina föräldrar. Detta är alarmerande. Därför har vi i flera år i olika sammanhang bland annat i en skrivelse till regeringen krävt en informationsinsats som vi kallat Operation barnfrid.

Det behövs mer kunskap om hur utbredd barnagan är i Sverige och samtidigt en riksomfattande satsning på information om att det är förbjudet att slå barn. Kampanjen bör även innehålla stöd och råd till föräldrar.

Antalet anmälningar om barnmisshandel ökar, visar statistik från Brå, Brottsförebyggandet rådet. Det är oroväckande och oacceptabelt. Vi måste ha fakta vad som ligger bakom denna ökning.

I samtal som jag regelbundet för med representanter för hälsovården, socialarbetare, lärare, läkare, poliser och frivilligorganisationer tonar en bekymmersam bild fram. Det finns tecken på att barnmisshandeln är oroande stor, liksom toleransen mot barnaga.

Varje barn som tvingas leva i en familj där misshandel förekommer är ett misslyckande för vårt samhälle. Våld mot barn är alltid fel. Denna fråga måste uppmärksammas på alla nivåer i samhället och inom alla grupper. I grund och botten handlar detta om en attityd till barn och ungas människovärde.

Sverige är ett föregångsland som i snart 30 år haft ett barnagaförbud. Men i de flesta länder i världen är det fortfarande tillåtet att slå sina barn. Den som flyttar till Sverige behöver därför få tydlig och bra information om att barnaga är förbjudet och en form av misshandel och därför straffbart enligt brottsbalkens regler om misshandel. Alla människor i Sverige är skyldiga att följa svensk lag.

Att som barn bli slagen av en förälder är ett stort svek. Det är även oacceptabelt att som vuxen inte ingripa om man vet att ett barn utsätts för våld.

De som misstänks ha misshandlat ett barn ska av socialtjänst och rättsväsende behandlas på samma sätt oavsett bakgrund eller social situation. Alla barn som har blivit utsatta för aga måste få samma stöd och hjälp oavsett etniskt ursprung. Inget barn får diskrimineras! Däremot måste vi på olika sätt bemöta personer som av olika anledningar riskerar att slå sina barn. Det är med information som kan ge stöd och kunskap om vilka metoder man kan använda sig av för att leda sina barn i deras utveckling.

Det är hög tid för Operation barnfrid. En grundläggande kartläggning av det våld som barn och unga upplever i hemmet idag behövs, det har inte gjorts sedan år 2000. Det är dags för en uppföljning av agalagen och människors syn på misshandel i uppfostrande syfte eftersom vi har en ny generation föräldrar. Förebyggande arbete måste vara utgångspunkten i samhällets arbete mot barnaga och vi anser att föräldrastödsmottagningar skulle kunna vara en stor hjälp om de inrättades i hela landet.

Den information som finns idag tyder på att problemet med att föräldrar slår sina barn är stort. Det kan vara fler barn som utsätts för misshandel i hemmet än tidigare, men vi vet inte hur det ser ut. Arbetet mot barnaga måste förstärkas. Vi har inga belägg för att en särskild grupp barn är särskilt utsatta.

Vi anser att regeringen bör:

  • ta initiativ till Operation barnfrid
  • stimulera regionala satsningar på förebyggande arbete om vuxnas våld mot barn
  • ta initiativ till en större statistisk undersökning bland barn och unga angående deras utsatthet för våld i hemmet
  • ta initiativ till en attitydundersökning bland föräldrar angående barnaga

Lena Nyberg
Barnombudsman