"Betyg måste kunna omprövas"

Krönika av: Lena Nyberg, barnombudsman
Ur: Barnombudsmannens nyhetsbrev, juni 2007


Under våren väntar vi alla ivrigt på att det verkligen ska bli sommar, men sommaren och värmen hinner knappt komma innan vi sätter igång och pustar.
– Oh, vad varmt det är man kan ju knappt röra sig! hör man från olika håll.

Plötsligt glömmer vi att det är just sol och värme som många av oss gått och längtat efter. För många av våra skolbarn hägrar ett långt och härligt sommarlov. För en del barn är sommarlovet även en lång och tung väntan på besked om man kommer in i just den skola man så gärna vill gå i till hösten.

Särskilt tung kan väntan vara om det är en elev som vill börja gymnasiet och inte säkert vet om betygen räcker för att komma in på den utbildning som hon eller han gärna vill gå. Betygen spelar en allt viktigare roll både i grundskolan och gymnasiet. De är avgörande för antagningen till vidare studier, men påverkar även studiemotivationen. Ju tidigare och oftare elever får betyg desto mer kan betygen komma att påverka självkänslan hos eleven. Det gör det viktigt av flera skäl att betygen är rättvisande. För att öka rättssäkerheten är det viktigt att elever ges möjlighet att få sitt betyg omprövat.

Det är inte ovanligt att jag träffar elever som är missnöjda med sitt betyg för att de känner sig orättvist behandlade. De menar att betyget inte visar vilken kunskap eller färdighet eleven har, utan mer speglar att läraren ogillade eleven eller att det är en bestraffning för att eleven på något sätt varit kritisk till undervisningen. Utan möjligheten att få sitt betyg omprövat kommer vi aldrig att få elever som vågar uttrycka sig fritt i skolan. När vikten av betygen ökar måste också kravet på rättssäkerhet öka.

I en skrivelse till regeringen förde vi fram förslag till förändringar som bör göras i samband med den översyn som nu sker av skollagen. Att barn inte får diskrimineras är en viktig grundprincip i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.  Alla barn måste ha rätt att kunna välja skola, även barn med funktionshinder. I dag kan en skola neka ett barn med funktionshinder att börja skolan för att det skulle innebära betydande ekonomiska eller organisatoriska hinder.

En förstärkt elevhälsovård är en annan viktig fråga. Många rapporter vittnar om att den psykiska hälsan inte är så bra bland en del av våra barn och ungdomar. Det ställer krav på ett kraftfullt agerande av beslutsfattare både lokalt och nationellt. Kuratorer, psykologer och specialpedagoger borde vara angivna i skollagen som självklara yrkesgrupper som ska finnas tillgängliga på alla skolor, vid sidan av läkare och sjuksköterskor.

Elevhälsan är inte bara en viktig fråga på nationell nivå utan även i kommuner och landsting. Lokala beslutsfattare måste prioritera resurser för att möta behoven av elevhälsovård lokalt. Samarbetet mellan skolhälsovård och BUP måste fungera smidigt så att väntetiderna inte blir så långa.

Det finns många viktiga frågor för barn och unga att ta sig an under hösten, på nationell nivå, i landsting och i kommuner. För att kunna göra det med stor entusiasm och brinnande energi hoppas jag att ni alla laddar batterierna under sommaren och njuter av sol, vind och vatten.

Trevlig sommar till alla läsare av vårt nyhetsbrev!

Lena Nyberg
Barnombudsman