"Ge barn särskilt biträde i vårdnadstvister"

Sedan ett år tillbaka gäller den nya föräldrabalken i Sverige. Den innebär bland annat att gemensam vårdnad inte längre är en självklarhet när föräldrar tvistar om vårdnad, boende och umgänge. Varje enskilt fall ska bedömas utifrån det enskilda barnets behov.

Införd i: Sydsvenska dagbladet

Vi hoppas att regeringen nu skyndsamt går vidare och tar fram ett förslag på hur ett särskilt biträde för barn kan komma att arbeta i processer om vårdnad, boende och umgänge.

Nu har barnperspektivet stärkts i föräldrabalken. Det är en stor framgång för alla de barn som hamnar i kläm när vuxna inte kan komma överens. Domstolarna ska inte slentrianmässigt döma till gemensam vårdnad. De ska väga in en rad faktorer i sin bedömning innan de fattar beslut. Barnets bästa ska vara vägledande, inte föräldrarnas bästa.

I de flesta fall är det bäst för barnet om föräldrarna har gemensam vårdnad, men det enskilda barnets behov ska styra.

Den nya lagstiftningen utgår inte från föräldrarnas rätt till sina barn utan från barnets rätt till sina båda föräldrar. De nya bestämmelserna i föräldrabalken innebär att de som slår och kränker barnet eller någon annan i familjen inte ska ha vårdnaden om sitt barn. Långvariga konflikter mellan föräldrar som går ut över barnet kan också vara grund för att en förälder får enskild vårdnad. Föräldrar som är uppe i en konflikt kan inte alltid kan skilja på sina egna och sitt barns behov.

Utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är förändringen i föräldrabalken mycket positiv. Barnets rättigheter och behov sätts i centrum. För att kunna avgöra vad som är bäst för ett enskilt barn måste han eller hon få uttrycka sina åsikter och på så sätt vara delaktig i beslut som rör deras liv. Gemensam vårdnad ska inte användas som ett instrument för att tvinga fram ett samarbete mellan föräldrarna.
Barnets egen åsikt eller behov stämmer inte alltid överens med föräldrarnas uppfattning. Det kan verka provocerande för oss som är föräldrar, men barnets bästa måste alltid sättas främst.

Barnet kan i många fall behöva stöd och hjälp av en opartisk person som företräder barnet i domstol. Det är därför hög tid att ta nästa steg för att stärka barnets rättigheter i processer som rör vårdnad, boende och umgänge.

Förra året tog riksdagen ställning för att barn bör få ett särskilt biträde eftersom detta vore en viktig förbättring i mål om vårdnad, boende och umgänge. Men frågan gick tillbaka till regeringen för vidare utredning.
Förslaget om särskilt biträde för barn behöver snarast läggas för att på allvar stärka barnets rättigheter i linje med de nya bestämmelserna i föräldrabalken. Biträdet ska lyssna på barnet och se till att den minderåriges behov tas tillvara innan domstolen beslutar om vårdnad, boende och umgänge.

Varje barn behöver någon som tar ställning för barnet utan att styras av känslor. Drygt 47 000 barn i Sverige är varje år med om att deras föräldrar separerar. Debatten i media och i andra offentliga sammanhang riskerar att osynliggöra barnens rättigheter eftersom barnen inte ännu har organiserat sig i intresseföreningar på liknande sätt som deras mammor och pappor har gjort.

Myndigheten Barnombudsmannens uppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i barnkonventionen. Vi ska utbilda och informera om barnkonventionen, men också bevaka hur den efterlevs. Vi ska lyfta fram barns och ungas åsikter och behov och delta i den allmänna debatten, skapa opinion i angelägna frågor och påverka beslutsfattares och allmänhetens hållning i barn och ungdomsfrågor. Det kommer vi att fortsätta med, så länge det behövs.

Lena Nyberg
barnombudsman