Behandla alla barn lika - ge papperslösa barn rätt till vård

Den 20 maj beslutar riksdagen om en lag som ger asylsökande och gömda barn rätt till hälso- och sjukvård. Det är ett steg i rätt riktning, men en grupp barn lämnas fortfarande utanför.

Papperslösa barn, alltså de som befinner sig illegalt i Sverige, kommer inte att få rätt till samma hälso- och sjukvård som andra barn. Dessa barn kommer endast att ha rätt till omedelbar vård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Detta är inhumant och står i strid med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Vi bör gå hela vägen och ge alla barn samma rättigheter till hälso- och sjukvård. Om riksdagen antar lagförslaget i dess nuvarande utformning fortsätter Sverige att göra skillnad på barn och barn.

Barnkonventionen är en folkrättslig förpliktelse som Sverige har förbundit sig att följa. Alla barn har enligt konventionen samma rättigheter och lika värde. Inget barn får diskrimineras. Rättigheterna gäller alla barn oavsett om de är besökare, asylsökande eller papperslösa. Om lagen antas utan ändring innebär det att Sverige gör skillnad mellan olika grupper av barn genom att inte ge dem samma rättigheter i lagen. Därmed lever vi inte upp till barnkonventionens krav.

Flickor och pojkar som lever här illegalt lever ofta helt isolerade och har därför ett extra stort skyddsbehov. FN:s barnrättskommitté har rekommenderat Sverige att ta itu med diskrimineringen av dessa barn. FN:s särskilde rapportör för rätten till hälsa, Paul Hunt, har också belyst de papperslösa barnens situation i Sverige. Han framhåller att de är de mest sårbara i samhället och att deras mänskliga rättigheter behöver skyddas.

För att barn till gömda eller papperslösa föräldrar ska få sin hälsa och trygghet garanterad krävs ur ett barnperspektiv att också föräldrarnas rätt till hälso- och sjukvård utvidgas. I lagförslaget som riksdagen ska ta ställning till ryms inte mödravård fullt ut inom begreppet rätt till omedelbar vård. Säkra förlossningar är livsviktiga både för modern och det nyfödda barnet. Om barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa enligt barnkonventionen ska kunna uppnås är det nödvändigt att alla kvinnor som befinner sig i vårt land också erbjuds mödravård på lika villkor.

Sverige måste behandla alla barn lika oavsett bakgrund och rättslig status.

Vi ska vara ett föregångsland.

Lena Nyberg

Barnombudsman