”Barn respekteras inte på vårdcentralerna”

Barnombudsmannen presenterar ny undersökning: Barn känner inte att det blir bemötta med respekt på offentliga institutioner som vårdcentraler och bibliotek. Bara ett av fyra barn känner sig bemött med respekt på bibliotek och fritidsgårdar. Mer än vartannat barn tyckte inte att de får respekt på vårdcentraler. Och bara vart sjunde barn känner sig respekterat när han eller hon åker med kollektivtrafiken. Barn och ungdomar har en skrämmande låg tilltro till att vuxna kommer att bemöta dem respektfullt utanför hemmets och skolans väggar, enligt en undersökning i barnombudsmannens årsrapport som överlämnas till regeringen i dag. Det skriver barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

Införd på: DN-debatt

Barnombudsmannens årsrapport ”Kom närmare Om att överbrygga avståndet mellan barn och vuxna” överlämnas till regeringen och barnminister Göran Hägglund i dag, tisdag.

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, har funnits i 20 år. Men barn och ungdomar i Sverige upplever att de inte blir tagna på allvar när de har något viktigt att säga.

I årsrapporten ”Kom närmare” presenteras en statistisk undersökning om hur 750 barn i årskurserna 5 och 8 ser på sina rättigheter. Föräldrarna är de viktigaste personerna i barnens liv. De hjälper en när man blir skadad eller hotad. Många barn vill att föräldrarna ska vara med i diskussionerna om hur dags det är lämpligt att komma hem på kvällarna. I undersökningen ger barnen sina föräldrar högt betyg. De flesta känner att de kan lita på dem och att de respekterar sina barns rättigheter. Nästan alla anser att barn har rätt att träffa både sin mamma och sin pappa och att barn har rätt att veta vem som är ens föräldrar.

Majoriteten tror att vuxna tycker att barn är lika mycket värda som vuxna. Många barn tycker också att de vuxna i skolan bemöter dem med respekt.

Men ett av tio barn tror att få vuxna tillmäter barn lika värde som vuxna och två procent tror inte att någon vuxen, inte ens föräldrarna, gör det.

Barnen och ungdomarna i vår undersökning har en skrämmande låg tilltro till att vuxna kommer att bemöta dem respektfullt utanför hemmets och skolans väggar. När de åker kollektivt, besöker vårdcentralen eller biblioteket känner många att de inte blir bemötta med respekt. Bara vart sjunde barn känner sig respekterat när han/hon åker kollektivt och enbart 41 procent i idrottsföreningen. Bara ett av fyra barn känner sig respekterat på biblioteket eller fritidsgården. Mindre än hälften (47 procent) tyckte att de blev respekterade på vårdcentralerna.

Det är viktigt att gå vidare och ta reda på varför barnen ger underbetyg åt flera offentliga verksamheter så att vi tillsammans kan skapa ett samhälle där både barns och vuxnas mänskliga rättigheter bättre tas till vara.

Det är bekymmersamt att bara drygt ett av fem barn i undersökningen svarar att de har hört talas om barnkonventionen. Men intressant nog pekar barnen i undersökningen ändå ut just de rättigheter som de tycker är viktiga och de stämmer överens med de fundamentala rättigheterna i barnkonventionen. Barnen tycker att de har rätt att känna sig trygga och att slippa bli slagna, att de har rätt till lek, dans, sång, vila och att koppla av. Men eftersom de inte känner till barnkonventionen är det svårt för dem att kräva den respekt konventionen ger varje barn.

Barnombudsmannen vill de närmaste åren se att barns och ungas intressen i kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter tas till vara i högre grad än vad som är fallet i dag. Vi kommer därför att arbeta med färre offentliga aktörer men i gengäld fördjupa samarbetet och dialogen med dem.

De barn och unga som befinner sig i utsatta livssituationer får i lägre grad än andra sina rättigheter tillgodosedda. Barn och unga som vistas på institutioner är en grupp som skulle behöva egna ombud som företräder dem.

Vi vill nå en verklig förändring för barn och unga i Sverige. Vi har rättsliga befogenheter för att vi ska kunna påskynda förändringsarbetet och öka dialogen med kommuner, landsting och statliga myndigheter. Vi kommer att skärpa uppföljningen av barnkonventionen genom att tydligt stå på barnens sida och ibland våga utmana. Vi ska granska, gräva djupare och agera utifrån barnens mandat! FN:s barnrättskommitté har flera gånger uppmanat Sverige att se till att barn ska få bättre och kontinuerlig kunskap om barnkonventionen och dess innebörd. Vår undersökning visar tydligt att behovet av detta är stort.

Fredrik Malmberg, barnombudsman