Barns skydd mot sexuell exploatering måste stärkas

Publicerad i Aftonbladet, Debatt

Sverige har en tätposition i kampen mot mäns köp av kvinnor. Sexköpslagen inspirerar andra länder. Vi önskar att samma sak kunde sägas när barn exploateras genom vuxnas sexköp. Så är dessvärre inte fallet. Här är Sverige långt ifrån ett föredöme. Det är inget prioriterat brott för polisen, gärningsmännen går ofta fria och straffet vid en fällande dom kan bli som vid en trafikförseelse – böter.

Mot den bakgrunden är det bra att SVT:s Dokument inifrån denna vecka uppmärksammar vuxnas sexköp av barn i Sverige. En granskning som Dagens Nyheter gjorde 2012 visade att mellan 2006 och 2010 anmäldes 542 fall av köp av sexuell handling av barn. Från samma tidsperiod finns 26 domar. I 22 av dessa har, enligt DN, utfallet blivit något annat än fängelse. Det handlar då ofta om böter eller villkorlig dom. Barnens röster finns återgivna i polisförhören. Skrämmande referat beskriver barn i en utsatt situation som blivit hänsynslöst utnyttjade av vuxna.

Barnombudsmannen har de senaste åren mött barn som utnyttjats sexuellt av vuxna. En flicka berättade för Barnombudsmannen om hur den vuxne snabbt hamnar i ett oerhört överläge gentemot ett utnyttjat barn: ”Personer som har sålt sig och har utsatt sig för sexuella relationer som är farliga, det finns egentligen ingenting lagen kan göra åt det. (……) För alla betonar (….) att det ska var våld, det finns ingen mildare grad av den domen.  Det ska vara hot om liv eller fara för ens hälsa, men det finns så många andra sätt att tvingas på. (….) I mitt fall var det att berätta för min mamma.”

FN:s barnrättskommitté har riktat kritik mot Sverige för att sexköp av minderåriga ses som ett mindre allvarligt sexualbrott mot barn. Ett skrämmande exempel på detta är, att om en lärare köpt ett barn och brottet har begåtts utanför arbetet och påföljden är böter, ses detta som ett ringa brott som inte ens behöver rapporteras från domstolen till Skolinspektionen. Det innebär att lärarlegitimationen inte ifrågasätts och att skolan där läraren arbetar inte får veta något.

Barnrättskommittén uppmanar Sverige att se över lagstiftningen och ge barn starkare skydd. Den kritiken måste tas på allvar. Vi vill se tre åtgärder som skulle ge stärkt skydd för dessa utsatta barn:

• Upptäck och skydda barn. Ska barn som exploateras sexuellt få det skydd som de har rätt till krävs en aktiv vuxenvärld – som är närvarande, som ställer frågor och som är tillgänglig. Det handlar om föräldrar, men också om professionella och myndigheter som måste bli tillgängliga på barns och ungas villkor. Polisen måste bedriva spaning för att upptäcka barn som utnyttjas i sexhandeln. I dagsläget finns enbart ett fåtal poliser som arbetar med detta.

• Att köpa ett barn får aldrig vara bara ett bötesbrott. När en vuxen betalar ett barn för att genomföra en sexuell handling ska det alltid ses som ett övergrepp och ett utnyttjande. Lagstiftningen måste tydligt markera den utsatthet och beroendeställning som ett barn befinner sig i gentemot en vuxen. Om brottet istället sågs som ett sexuellt utnyttjande av barn så finns det ingen annan påföljd än fängelse i straffskalan. En anpassning av påföljden till brottets allvar skulle också öka prioriteten och därmed rädda fler barn från att exploateras.

• Barn ska alltid ses som barn även i rätten. I Caroline Engvalls bok Skuggbarn berättar Linda om hur hon i rättsprocessen fick känslan av att hon inte var viktig. Vi har mött barn som delar den erfarenheten. Det är oerhört illa när rättsprocessen bekräftar den negativa självbild ett utsatt barn kan ha, att barnet inte är värt mer. Domstolarna måste ha kunskap nog att kunna se den beroendeställning barnet befinner sig i och det utnyttjande som dessa barn utsätts för i relation till de vuxna förövare som är inblandade.

Det är oacceptabelt med en lagstiftning där vuxna sexköpare kan gå fria genom att ”inte förstå” att de köpt ett barn och där rättsväsendet för att analysera om den vuxne är skyldig tvingas betrakta och bedöma ett barns kroppsutveckling eller hur gammalt barnet kan upplevas vara. Det är en andra kränkning av ett exploaterat barn. Enligt barnkonventionen har alla barn, oavsett kroppsutveckling, rätt till ett lika starkt rättsligt skydd mot sexuell exploatering.

En gärningsman som har köpt sexuella handlingar av ett barn ska alltid ha ett ansvar för detta. De konsekvenser som ett sexualbrott får för enskilda barn måste tas på allvar. I fall som dessa ska lagstiftningen skydda barnet, inte den vuxne.

Fredrik Malmberg, barnombudsman
Lars Arrhenius, tidigare advokat samt ordförande i ECPAT Sverige

Läs skrivelsen

Läs pressmeddelande

Till Aftonbladet, Debatt

Till DN:s artikel