En kommission måste granska romregistret

Publicerad i Aftonbladet, Debatt

Skånepolisens register över romer är en skandal av närmast ofattbara mått. Den myndighet som ska skydda vår demokrati och allas lika värde bryter själv mot de grundläggande värderingar som vårt land ska bygga på. Barn som inte är misstänkta för något, även barn som bara är några få år, noteras i datafiler hos polisen. Den signal detta skickar till de barn det handlar om är fruktansvärd: Din etnicitet och din bakgrund ger oss rätten att misstänkliggöra dig per automatik. För dig gäller ett helt annat regelverk än för alla andra barn och ungdomar.

Enligt uppgifter som framkommit i Dagens Nyheters granskning har polismyndigheten i Skåne fört register över tusentals romska personer varav mer än tusen är barn och ungdomar, ett femtiotal så unga som två år. Enligt uppgifter så har registreringen ibland inletts när barnet är några månader gammalt. Nu tillkommer uppgifter om ytterligare ett register över romer som även det ska innehålla barn.

Polisens agerande bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter och flera artiklar i FN:s konvention om barnets rättigheter. Det som inträffat är oerhört i sig självt, men skadan förvärras av att det som hänt bildar ett nytt mörkt kapitel i en historia där romer har förtryckts, fördrivits och förföljts även i vårt land. I vår tid får det som nu inträffat oerhörda skadeverkningar. Misstron det föder mot staten och mot alla myndigheter är lätt att förstå. Det försvårar alla samhällsinsatser för att bryta det utanförskap och den marginalisering som många romer är utsatta för i vårt samhälle. Ett exempel är det arbete som Barnombudsmannen inlett för att bland annat låta romska barn få komma till tals om kränkningar i skolan. Det arbetet har vi nu tvingats bryta. Misstron slår mot oss alla, även mot en myndighet som Barnombudsmannen, vi är alla företrädare för staten.

En rad tillsynsmyndigheter har inlett sin granskning. Det är viktigt och de utredningar som genomförs kommer att belysa det som inträffat utifrån ett juridiskt perspektiv. Det kan leda till att medarbetare inom polisen pekas ut och får ta ansvar. Kanske kan det också leda till att frågan om skadestånd prövas av JK i en förlängning. Detta arbete måste ha sin gång, men i förlängningen menar jag att det inte räcker att se det som inträffat enbart ur ett strikt tekniskt-juridiskt perspektiv. Skadan har även andra dimensioner. Det finns flera frågeställningar som tillsynsmyndigheterna svårligen kan fånga. Det handlar om den kultur och de värderingar som tycks ha brett ut sig inom delar av svensk polis. Det handlar om fundamentala brister i respekt för mänskliga rättigheter, inte minst i barnrättsperspektiv. Och till sist handlar det om hur ordningsmakten ska kunna bygga förtroende hos de romer – inte minst de romska barn – som drabbats.

Utifrån dessa aspekter anser jag att en bred granskningskommission så småningom bör tillsättas. I en sådan granskningskommission bör internationella experter på mänskliga rättigheter, utomstående experter på värderings- och etikarbete inom polisorganisationer och företrädare för romska organisationer ingå. I kommissionens uppdrag bör – förutom de aspekter jag nämnt ovan – även ingå att föreslå åtgärder för att säkerställa att liknande händelser inte upprepas. Kommissionen bör också föreslå åtgärder som syftar till att ge de personer som drabbats upprättelse.

Inom kort avser regeringen att presentera en vitbok över hur romer behandlats genom historien i Sverige. Kanske är den viktigaste lärdomen att aldrig sopa under mattan, att en gång för alla tvätta byken och vädra ut. Då räcker det inte att några individer till sist får klä skott juridiskt, även om det också är viktigt. Det som inträffat handlar inte enbart om individers agerande, det handlar om ledning och styrning. Med en granskningskommission kan vi få fokus på det frågan handlar om: värderingar, etik och mänskliga rättigheter.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman