Ett Sverige för alla barn

I fredags besökte Barn- och äldreminister Maria Larsson Barnombudsmannen. Barnministern tog sig tid att hälsa på och diskutera med all personal – något som var mycket uppskattat.

Hon höll ett kort tal där hon betonade hur viktigt hon tycker att det är att Barnombudsmannen bevakar barns rättigheter i Sverige. I synnerhet för de barn som har allra svårast att göra sina röster hörda. Maria Larsson berättade också om sitt eget starka engagemang för dessa frågor.

Det var ett givande besök med spännande diskussioner där Barnombudsmannen berättade om myndighetens uppdrag och hur vi tar oss an det, samt vilka frågor och arbetsområden som är aktuella hos oss just nu.

Det handlade förstås en del om vårt systematiska arbete för att bevaka och följa upp barnkonventionens genomförande i det offentliga Sverige.

Metoden att kalla in utvalda kommuner och landsting för att särskilt diskutera frågor som barn och unga uppmärksammat Barnombudsmannen på väckte stort intresse hos Maria Larsson.

Vi berättade om de framgångar vi nått i dialogen med landsting om barns skulder, länsstyrelser och socialstyrelsen om placerade barns rättigheter i samband med tillsyn och kommundialogen om barn som utsätts för kränkande behandling i skolan.

I detta nyhetsbrev berättar vi om flera av våra aktuella frågor där barnministern fick lyssna på korta föredragningar.

Det handlar bland annat om tandläkare och anmälningsplikten för barn som far illa. Kommundialog om ensamkommande asylsökande barn. Och arbetet med Upp till 18 där vi och SCB genom att samla den viktigaste barnstatistiken tittar på hur barn och unga har det i Sverige idag.

Som barnombudsman sätter jag stort värde på Maria Larssons engagemang. Det finns mycket på agendan – både för henne och för Barnombudsmannen – i arbetet med att stärka barnets rättigheter i det offentliga Sverige.

Sverige har kommit långt, men det finns oerhört mycket kvar att göra. Inte minst för barnen som är i samhällets vård.